Land Access and Food Security for Forest Dwellers: An Economic Analysis for India

Dostęp do ziemi i bezpieczeństwo żywieniowe dla mieszkańców obszarów leśnych: przykład Indii

Purnamita Dasgupta

Faculty Ford Foundation Chair in Environmental Economics, Environmental and Resource Economics Unit, Institute of Economic Growth, University of Delhi Enclave, Delhi 110007, India
E-mail: purnamita.dasgupta@gmail.com; pdg@iegindia.org

Abstract

For an economy to grow sustainably, the developmental needs of the poor have to be addressed, alongside concerns for conservation of resources. In spite of the high economic growth experienced in India in recent decades, driven chiefly by growth in the secondary and tertiary sectors, poverty persists amongst tribal communities. Analysis of survey based data reveals the continued significance of access to land and forest resources in impacting livelihoods and food security for forest dwelling communities, comprising mostly of tribals. Access to land and credit emerge as critical for the majority, with substantial dependence on forest products for the poorest among the poor households. The paper adds to the empirical literature on the debate on relevance of small holder agriculture and access to natural resources for poverty alleviation. It also provides an economic context for a recently enacted legislation that seeks to restore tenurial security to forest dwelling tribal communities.

Key words: Poverty, food security, forests, tribals, land, sustainable development

Streszczenie

Aby ekonomia rozwijała się w sposób zrównoważony, należy zapewnić możliwość spełniania potrzeb rozwojowych przez biednych, a zarazem dbać o ochronę surowców. Mimo wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego, obserwowanego w ciągu ostatnich kilku dekad w Indiach, napędzanego był przez drugo- i trzeciorzędne sektory, bieda nadal stanowi problem dla wielu plemion. Badania pokazują, że dla społeczności zamieszkujących obszary leśne nadal ogromne znaczenie, w aspekcie poziomu życia i bezpieczeństwa żywieniowego, odgrywają dostęp do ziemi i zasobów leśnych. Artykuł podnosi kwestię zasadności funkcjonowania małych gospodarstw rolniczych i dostępu do surowców naturalnych w kontekście walki z ubóstwem. Przeprowadzono także analizę ekonomiczną niedawno uchwalonego prawa, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla społeczności zamieszkujących obszary leśne.

Słowa kluczowe: ubóstwo, bezpieczeństwo żywieniowe, lasy, plemiona, ziemia, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 27-37

PDF (FULL PAPER)