Economic Democracy – Meeting Some Management Challenges: Changing Scenarios in Brazil

Demokracja ekonomiczna – rozwiązywanie problemów z zarządzaniem: przykład Brazylii

Ladislau Dowbor

Catholic University of São Paulo, Brazil
E-mail: ladislau@dowbor.org

Abstract

Orthodoxy is failing, both in the traditional statism and the free-market approaches. Inequality is becoming a key issue world-wide, aggravated by environmental dramas and the financial chaos. The Brazilian approach can be seen as basically pragmatic. It is reducing inequality through simple measures, which are expanding internal consumption, and opening new opportunities for business and jobs. Financial support is not going to banks, but to productive sectors most hit by the international turmoil, and this is maintaining low unemployment. Environmental issues, particularly the destruction of the Amazon forest, are being faced through strong support for the greening initiatives, and social infrastructure in cities. However fragile in this international context, this down-to-earth approach brings lessons that can be useful to consult.  

Key words: sustainable development, economic democracy, inequity, Brazil

Streszczenie

Ortodoksja przegrywa, zarówno w odniesieniu do tradycyjnego etatyzmu, jak i rozwiązań wolnorynkowych. Nierówności stają się fundamentalnym globalnym wyzwaniem, wzmacnianym przez pogarszający się stan środowiska i chaos finansowy. W tym kontekście warto przedstawić pragmatyczne podejście przyjęte w Brazylii. W jego ramach udaje się zmniejszać nierówności przy pomocy prostych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu wewnętrznej konsumpcji, ułatwień dla biznesu i na rynku pracy. Wsparcie finansowe nie jest przeznaczane dla banków, ale bezpośrednio dla sektorów produkcji, najbardziej dotkniętych przez kryzys światowy. W ten sposób możliwe jest utrzymanie bezrobocia na niskim poziomie. Zagadnienia środowiskowe, w tym szczególnie wycinanie lasów tropikalnych, rozwiązywane są przez promocję zielonych inicjatyw i rozwój społecznej infrastruktury w miastach. Choć nie w każdym kraju te zdroworozsądkowe rozwiązania będą równie dobrze funkcjonować, stanowią jednak przydatną lekcję, którą warto brać pod uwagę.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, demokracja ekonomiczna, nierówności, Brazylia

Problemy Ekorozwoju 8(2)2013: 17-25

PDF (FULL PAPER)