Number 8(2)2013

Table of Contents

Globalization and Sustainable Development
Globalizacja a rozwój zrównoważony
Artur Pawłowski

Economic Democracy: Meeting Some Management Challenges – Changing Scenarios in Brazil
Demokracja ekonomiczna: rozwiązywanie problemów z zarządzaniem – przykład Brazylii
Ladislau Dowbor

Land Access And Food Security for Forest Dwellers: An Economic Analysis for India
Dostęp do ziemi i bezpieczeństwo żywieniowe mieszkańców obszarów leśnych; przykład Indii
Purnamita Dasgupta

Towards Sustainability of Urban Areas
O zrównoważony rozwój miast
Wiesław Sztumski

Megatrends and Sustainable Development
Megatrendy a zrównoważony rozwój
Konrad Prandecki, Katarzyna A. Nawrot, Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński

Sustainable Development: the Four-fold Path to Governance
Rozwój zrównoważony: poczwórna ścieżka prowadząca do zarządzania
G Venkatesh

Strategies against Technological Exclusion. The Contribution of the Sustainable Development. Concept to the Process of Economic Inclusion of Developing Countries
Strategie przeciwko ekskluzji technologicznej. Wkład idei zrównoważonego rozwoju w proces inkluzji ekonomicznej państw rozwijających się. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Development-induced Displacement and Sustainable Development: the case study of Slezská Harta Dam in the Czech Republic
Wymuszone przesiedlenia a rozwój zrównoważony: przypadek zapory Slezská Harta w Republice Czeskiej
Zuzana Cahlikova, Robert Stojanov

Opportunities of Sustainable Development of Rural Areas in Serbia
Wprowadzanie rozwoju zrównoważonego na terenach wiejskich w Serbii
Jasna Cizler

Self-evaluation on the Way to Retardation of Life and Resources Transforming
Samoocena na drodze do retardacji życia i przekształcania zasobów
Joanna Kostecka

Eco-innovation as a Factor of Sustainable Development
Eko-innowacje jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Tomasz Kijek, Armand Kasztelan

Sustainable Development and Wind Farms
Zrównoważony rozwój a farmy wiatrowe
Bożena Mroczek, Donata Kurpas, Magdalena Klera

Information: Report  from the meeting of the Committee of Forecasting Poland 2000 +  in Polish Academy of Sciences
Informacja: Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Prognoz Polska 2000+ przy Polskiej Akademii Nauk
Ignacy S. Fiut