The Rights of Local Communities and Their Role in the Sustainable Exploitation of Biodiversity

Prawa społeczności lokalnych i ich rola w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej

Piotr Krajewski

Faculty of Law and Administration, Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland
E-mail: piotr529@wp.pl

Abstract

Agricultural biodiversity is the biological and cultural heritage of the world. Human food safety and opportunity for further development depends on the behavior and the ways in which agricultural biodiversity is used. The protection of the diversity is primarily based on the knowledge and practical experience of small rural households and communities. The system of maintaining and expanding the potential of genetic diversity of plants and domestic animals has been reliable, though now it has become seriously endangered. In the context of sustainable development, there is an urgent need to find new legal and organizational ways to protect this wealth from the seemingly uncontrolled influence of modern biotechnology on agriculture and food production.

Key words: genetic diversity of organisms used for agriculture, sustainable use of biodiversity, the rights of local and rural communities

Streszczenie

Bioróżnorodność rolnicza jest dziedzictwem biologicznym i kulturowym świata. Od jej zachowania i sposobu wykorzystania zależy bezpieczeństwo żywnościowe człowieka i możliwości dalszego rozwoju. Ochrona tej różnorodności opiera się przede wszystkim na wiedzy i praktyce funkcjonowania małych gospodarstw wiejskich oraz życiu społeczności lokalnych. Jednakże ten niezawodny do tej pory system utrzymania i powiększania potencjału różnorodności genetycznej roślin i zwierząt użytkowych jest obecnie poważnie zagrożony. W kontekście zrównoważonego rozwoju istnieje pilna potrzeba szukania nowych sposobów prawnych i organizacyjnych zabezpieczenia wciąż jeszcze posiadanego bogactwa przed (wydaje się niekontrolowanym) wpływem nowoczesnych biotechnologii w produkcji rolno-spożywczej.

Słowa kluczowe: różnorodność genetyczna organizmów rolniczo wykorzystywanych, zrównoważone wykorzystanie różnorodności biologicznej, prawa społeczności lokalnych i wiejskich

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 57-64

PDF (FULL PAPER)