The Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies

Wprowadzanie rozwoju zrównoważonego a postawy wobec środowiska naturalnego w międzynarodowych badaniach porównawczych

Paweł Rydzewski

College of Enterprise and Administration in Lublin (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, Poland
E-mail: p.rydzewski@wspa.pl

Abstract

Praktyczna realizacja rozwoju zrównoważonego zależy nie tylko od przyjmowanych strategii, ale także od codziennych wyborów dokonywanych przez każdego człowieka. To, jak się zachowujemy, co kupujemy, czy też z czego skłonni jesteśmy zrezygnować – przekłada się na zmiany globalnego zużycia surowców i nośników energii. Dlatego badanie postaw ludzkich i czynników je warunkujących jest istotnym wskaźnikiem realnych możliwości wprowadzania rozwoju zrównoważonego.

W badaniach postawiono następujące dwie główne hipotezy: (1) deklaracje zachowań proekologicznych, zachowania proekologiczne oraz obawy związane z zagrożeniami ekologicznymi są zależne od cech społeczno- demograficznych (płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, orientacji politycznej i wielkości miejscowości zamieszkania), (2) deklaracje zachowań proekologicznych, zachowania proekologiczne oraz obawy związane z zagrożeniami ekologicznymi są zróżnicowane międzynarodowo. Hipotezy przetestowano na danych ISSP Environment III z 2010 r. Pierwsza z postawionych hipotez została w przeważającym zakresie potwierdzona (tylko płeć okazała się nie mieć wpływu na poziom deklaracji zachowań proekologicznych). W pełni potwierdzona została druga hipoteza. Krajami o najwyższych wskaźnikach zarówno deklaracji, jak też zachowań proekologicznych są: Szwajcaria, Korea Południowa, Tajwan, Dania i Niemcy. W tej klasyfikacji ostatnie miejsca zajmują zaś: Łotwa, Bułgaria, Rosja, Słowacja i Izrael. Wysoki poziom zagrożenia ekologicznego występuje najczęściej wśród mieszkańców Chile, Turcji, Argentyny, Chorwacji i Rosji.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, postawy, ISSP

Abstract

The practical implementation of sustainable development depends not only on the strategies adopted, but also on everyday choices made by each individual. How we behave, what we buy, or what we are willing to sacrifice – all this translates into changes in the global consumption of natural resources and energy. Therefore, the study of human attitudes and behaviour, and of the factors that determine them, is an important indicator of the real possibilities for implementing sustainable development.

Two main hypotheses were put forward in the research: (1) declared pro-environmental behaviour, displayed  pro-environmental behaviour, and ecological concerns are dependent on social and demographic factors (gender, age, education, employment  status, political orientation, and size of place of residence, (2) declared pro-environmental behaviour, displayed pro-environmental behaviour, and ecological concerns differ  between countries. The hypotheses were tested on the data from the ISSP Environment III, 2010. The first hypothesis was largely confirmed (only gender proved to have no impact on the declared pro-environmental behaviour). The second hypothesis was fully confirmed. Countries with the highest indicators of both declarations and pro-environmental behaviour include: Switzerland, South Korea, Taiwan, Denmark, and Germany. On the other hand, Latvia, Bulgaria, Russia, Slovakia, and Israel rank at the bottom of this classification. A high level of concern about environmental threats is most common among residents of Chile, Turkey, Argentina, Croatia, and Russia.

Key words: environment, attitudes, ISSP

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 125-137

PDF (FULL PAPER)