The Axiology of Sustainable Development: An Attempt at Typologization

Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji

Andrzej Papuziński

The Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Humanities, Institute of Political Science, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, Poland
E-mail: papuzin@ukw.edu.pl

Abstract

The axiology of sustainable development has been addressed in many works, taking a wide variety of approaches. Differences concern the interpretation of sustainable development, the set of values considered and methods of constructing such a set. The present paper aims to systematize discussion concerning the axiology of sustainable development, by developing a typology. Two types of axiology are distinguished: the holistic-altruistic type and the individualistic-egoistic type. The second of these is depicted in categories of the alienation of the idea of sustainable development in the process of its exteriorization.

Key words: sustainable development, philosophy of sustainable development, axiology of sustainable development, types of axiology of sustainable development

Streszczenie

Aksjologia rozwoju zrównoważonego to temat podejmowany w wielu pracach, przyjmujących jednak różne założenia. Różnice odnoszą się do interpretacji pojęcia rozwoju zrównoważonego, zbioru rozważanych wartości i metodyki konstruowania takiego zbioru. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie dyskusji dotyczącej aksjologii rozwoju zrównoważonego poprzez dokonanie jego typologizacji. Wyróżniono dwa typy aksjologii: holistyczno-altruistyczna i indywidualistyczno-egoistyczna. Drugą z nich przedstawiono w kategoriach alienacji idei zrównoważonego rozwoju w procesie jej eksterioryzacji.

Słowa  kluczowe:  rozwój zrównoważony,  filozofia rozwoju zrównoważonego, aksjologia rozwoju zrównoważonego, typologia aksjologii rozwoju zrównoważonego

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 5-25

PDF (FULL PAPER)