Sustainable Development’s Issues in the Light of Karol Wojtyła – John Paul II’s Political Philosophy and Theology

Problematyka rozwoju zrównoważonego w świetle filozofii i teologii politycznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Stefan Ewertowski*, Arkadiusz Modrzejewski**

*Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, Poland
E-mail: stefanewertowski@wp.pl
**Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Poland
E-mail: modrzejewski@ug.edu.pl

Abstract

Philosophical and theological thought of Karol Wojtyła – John Paul II was also concerned with ecological issues. Generally, it is a part of his ethical and moral consideration, becoming important element of his political philosophy and theology. Personalistic hermeneutics is a key for understanding his sustainable development conception. It sees a fundamental criterion of ethical and moral evaluation of diverse forms of activity in human being. Firstly, pro-ecological activity means directing human being towards good. Pope John Paul II noticed many dangers for man and environment. He was convinced that whole international community should be involved in finding solutions.

Key words: John Paul II, social philosophy, political philosophy, sustainable development, Catholic social doctrine, personalism

Streszczenie

Myśl filozoficzna i teologiczna Karola Wojtyły – Jana Pawła II obejmuje również problematykę rozwoju zrównoważonego. Wpisuje się ona generalnie w jego rozważania etyczne i teologiczno-moralne, stanowiąc w istocie ważny element jego filozofii i teologii politycznej. Kluczem do zrozumienia jego koncepcji rozwoju zrównoważonego jest hermeneutyka personalistyczna, która podstawowe kryterium oceny różnego rodzaju działań widzi w człowieku. Działalność proekologiczna zakłada przede wszystkim nakierowanie na dobro osoby ludzkiej. Papież Jan Paweł II dostrzegał liczne zagrożenia tak dla człowieka, jak i środowiska naturalnego. Uważał, że w ich przeciwdziałaniu powinna być zaangażowana cała wspólnota międzynarodowa, co jest wyrazem realizacji dobra wspólnego w jego najszerszym, to jest uniwersalnym wymiarze.

Słowa  kluczowe:  Jan Paweł II,   filozofia społeczna,  filozofia polityczna,  zrównoważony rozwój,  Katolicka doktryna społeczna, personalizm

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 73-82

PDF (FULL PAPER)