Renewable Energy and Socio-economic Development in the European Union

Energia odnawialna i rozwój społeczno-ekonomiczny Unii Europejskiej

Jelena Duran1, Mirjana Golušin2, Olja Munitlak Ivanović3, Larisa Jovanović4, Andrea Andrejević5

Educons University, Vojvode Putnika 76, Sremska Kamenica 21208, Serbia
E-mails: 1duranjelena@gmail.com, 2mirjanagolusin@sbb.rs, 3oljaivanovic@eunet.rs, 4ecologica@open.telekom.rs, 5andrea.andrejevic@hotmail.com

Abstract

The main objectives of the manuscript are the monitoring and measurement of economic and social development, as well as assessment of renewable energy development in EU countries from the perspective of sustainable development. EU STRATEGY 2020 has basic objectives related to energy development, which implies significant changes in overall development. Energy exploitation represents significant factor of economic, environmental and social development in separate countries, as in EU as a whole. The article will present sample methodology for energy strategy assessment, through analysis of basic economic, social and environmental indicators in EU27 countries. This research includes inter alia analysis of energy production in the EU27 countries, energy import dependency, quantity of pollution as result of energy production and consumption, and human development index (HDI). The countries with the greatest values of Total GDP (eg. Germany, France, United Kingdom and Italy) are positioned in the first ten countries in the total emission of CO2, SOx and NOx. The leading countries in the values of GDP per capita (eg. Luxemburg, Denmark, Sweden and Netherlands) have the middle values ofpollution as result of energy production and consumption, except Luxemburg which is at the leading place. The relation between energy export and energy import in EU27 region reflects energy dependency in EU27 region and represents essential energy related problem. The country with the best export-import ratio is Denmark.

Key words: energy strategy, EU27, measurement, monitoring, RES production

Streszczenie

W artykule dokonano oceny wpływu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) na systemy ekonomiczny i społeczny, prowadząc dyskusję z perspektywy koncepcji rozwoju zrównoważonego. Strategia rozwoju UE do 2020 r. wyznaczyła cele odnoszące się do sektora energetycznego, których realizacja oznacza także zmiany na płaszczyźnie ogólnorozwojowej. Pozyskiwanie energii to jeden z najbardziej istotnych  czynników rozwoju zrównoważonego tak w kontekście poszczególnych krajów, jak i całej Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono przykładową metodologię oceny strategii energetycznych, uwzględniającą analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych odnoszących się do 27 krajów UE. Przeprowadzone badania uwzględniają m.in. produkcję energii, poziom zależności od importu energii, poziom zanieczyszczenia środowiska, będący rezultatem produkcji energii i jej konsumpcji, a także wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index). Kraje z największymi wartościami całkowitego PKB (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy) należą zarazem do grupy dziesięciu krajów w największym stopniu odpowiedzialnych za emisje CO2, SOx i NOx. Kraje o największych wartościach PKP per capita (Luksemburg, Dania, Szwecja, Holandia) charakteryzuje średnia emisja zanieczyszczeń pochodzących z produkcji i konsumpcji energii, z wyjątkiem Luksemburga, który znalazł się wśród liderów. Stosunek eksportu energii do jej importu w krajach UE27 odzwierciedla zależność energetyczną krajów UE27, będącą szczególnym wyzwaniem dla rozwoju sektora energetycznego. Obecnie krajem o najlepszej relacji exportu do importu energii jest w Europie Dania.

Słowa kluczowe: strategia energetyczna, EU27, pomiar, monitoring, produkcja OZE

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 105-114

PDF (FULL PAPER)