Challenges for Sustainable Development: The Case of Shale Gas Exploitation in Poland

Wyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce

Jakub Siemek*, Stanisław Nagy*, Paweł Siemek**

*AGH University of Science & Technology, Drilling & Oil-Gas Faculty
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

E-mail: stanislaw.nagy@agh.edu.pl
**Grupa Lotos S.A., ul. Elbląska 135, 80-718  Gdańsk, Poland
E-mail:pawel.siemek@grupalotos.pl

Abstract

In the current century, natural gas has become the most important fossil energy resource and also important energy fuel in general. And these are both due to significant resources, especially of unconventional natural gas, and ease of transport or transmission, use but also the level of carbon dioxide emissions from burning natural gas.

Significant increase in gas consumption, in all regions, will be marked in the energy sector. Northern America and Western and Central Europe consume most of the gas on electricity and heat production. The exploration of unconventional gas reservoirs has been discussed recently in several scientific fields. Technical, organizational and economic challenges related to sustainable exploration, documentation of reserves, exploitation and development of shale gas technology have been addressed in this paper. Activities oriented to acceleration of prospecting and investment activities as well as difficulties with introducing pro-ecological procedures and technical modifications caused by minimization of influence of the drilling and environmental simulation of production wells have been presented. This study explains some ecological aspects of the extraction technology.

The pace of technological development in Poland may be considerably delayed by the new requirements set by geological and mining law, slowing down of exploration works and recognition of most important gaseous horizons. The scope of investments spent on infrastructure for treating, transport and distribution of gas may have an impact on the rate of realizing energy investment. The rate of development of industry will be conditioned by properly defined economic objectives and the feasible development of gaseous energy industry, being an element supporting the classic coal energy, now mainly a regulation of energy sales in peak seasons.

Probable scenarios (based upon  business, legal and geological situation) have been discussed.

Key words: sustainable development, sustainable energy, oil shale, gaseous energy industry

Streszczenie

Gaz ziemny jest obecnie jednym z najważniejszych nośników tak energii kopalnej, jak i energii w ogólności. Dzieje się tak z uwagi na powszechną dostępność zasobów, łatwość w jego transportowaniu, a także z uwagi na niski poziom emisji CO2 podczas spalania tego nośnika energii. Prognozuje się dalszy wzrost wykorzystywania gazu w sektorze energetycznym i to we wszystkich regionach świata. W Ameryce Północnej a także Europie Zachodniej i Wschodniej gaz służy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ostatnio coraz częściej na naukowych forach dyskutuje się zagadnienie eksploatacji zasobów gazu niekonwencjonalnego. W tym artykule przedstawiamy uwarunkowania eksploatacji gazu łupkowego w kontekście rozwoju zrównoważonego, prezentując aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne odnoszące się do stanu rozpoznania zasobów i ich eksploatacji. Przedstawiono podejmowane działania mające na celu zwiększenie poziomu pozyskiwania gazu łupkowego i problemy związane z wdrażaniem procedur proekologicznych i modyfikacji technicznych, wynikające z obowiązku minimalizowania wpływu na środowisko procesu wiercenia. Artykuł wyjaśnia także podstawowe aspekty ekologiczne związane ze szczelinowaniem.

W Polsce rozwój tych technologii może ulec ograniczeniu z uwagi na nowe wymagania wynikające z prawa geologicznego i górniczego, spowalniające prace poszukiwawcze i rozpoznawanie zasobów. Niezbędne jest określenie poziomu środków finansowych niezbędnych do tworzenia infrastruktury związanej z pozyskiwaniem, transportem i dystrybucją gazu. Ujmując inaczej, szybkość rozwoju przemysłu gazowego będzie uwarunkowana przez właściwie rozpoznanie uwarunkowań ekonomicznych.

W artykule przedstawiono także prawdopodobne scenariusze na przyszłość, oparte na podstawach biznesowych, prawnych i geologicznych.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, zrównoważona energia, gaz łupkowy, energetyka gazowa

Problemy Ekorozwoju 8(1)2013: 91-104

PDF (FULL PAPER)