Number 8(1)2013

Table of Contents

The Axiology of Sustainable Development: An Attempt at Typologization
Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji
Andrzej Papuziński

Exergy, Life and Sustainable Development
Egzergia, życie i rozwój zrównoważony
Göran Wall

Beyond The Dilemma Facing China’s Agriculture – Toward a Chinese Constructive Postmodern Agriculture
Wyzwania rozwoju rolnictwa w Chinach – w kierunku konstruktywnego rolnictwa postmodernistycznego
Wang Zhihe, Fan Meijun, John Ikerd

The Rights of Local Communities and their Role in the Sustainable Exploitation of Biodiversity
Prawa społeczności lokalnych i ich rola w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej
Piotr Krajewski

Economic Crisis, Crisis of Trust and Sustainable Development
Kryzys ekonomiczny, kryzys zaufania a zrównoważony rozwój
Paweł Kossecki, Jacek Wachowicz

Sustainable Development Issues in the Light ok Karol Wojtyła – John Paul II’s Political Philosophy and Theology
Problematyka rozwoju zrównoważonego w świetle filozofii i teologii politycznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Stefan Ewertowski, Arkadiusz Modrzejewski

Walery Goetel and the Idea of Sozology
Walery Goetel i idea sozologii
Leszek Gawor

Challenges for Sustainable Development: The Case of Shale Gas Exploitation in Poland
Wyzwania dla rozwoju zrównoważonego: przypadek eksploatacji gazu łupkowego w Polsce
Jakub Siemek, Stanisław Nagy, Paweł Siemek

Renewable Energy and Socio-economic Development in the European Union
Energia odnawialna i rozwój społeczno-ekonomiczny w Unii Europejskiej
Jelena Duran, Mirjana Golušin, Olja Munitlak Ivanović, Larisa Jovanowić, Andrea Andrejević

In Search of the Present Economy and Society Modernisation Concept (An Attempt to Explain the Main Problems)
W poszukiwaniu koncepcji współczesnej modernizacji gospodarki i społeczeństwa (próba eksplikacji głównych problemów)
Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski

The Implementation of Sustainable Development vs. Environmental Attitudes in International Comparative Studies
Wprowadzanie rozwoju zrównoważonego a postawy wobec środowiska naturalnego w międzynarodowych badaniach porównawczych
Paweł Rydzewski

Challenges for the Adoption of the Sustainable Development Perspective in Polish Evaluation Studies
Problemy z uwzględnieniem perspektywy zrównoważonego rozwoju w polskich badaniach ewaluacyjnych
Paweł Bryła