Sustainable Development: the Upcoming Civilizational Revolution?

Rozwój zrównoważony: zbliżająca się rewolucja cywilizacyjna?

Ignacy S. Fiut

AGH University of Science and Technology, Faculty of Humanities, Department of Culture Study and Philosophy, ul. Gramatyka 8a 30-071 Kraków, Poland
Email: isfiut@agh.edu.pl

Abstract

In this work the concept of sustainable development is presented as the currently most important revolutionary project in our civilisation, which should rapidly change the way people think and act globally. The aim of this revolution should be the distancing from, or the overcoming of difficulties which beset the modern world, resulting from the growing disharmony and ecological imbalance between the global community and our planet’s entire natural environment.

The basis for the analysis is Artur Pawłowski’s book entitled Sustainable Development as a Civilizational Revolution. A Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21st Century. The author presents multilateral arguments for the necessity of such a global revolution related to civilisation. This idea is discussed and compared with other views on the world’s future and the possibility of realising within it the concept of sustainable development in terms of business, economic, political, social and awareness activities.

Pawłowski’s view has been categorised as a form of hypothetical rationalism and realism, and continues the Polish traditional way of thinking in this field. In modern analysis, the author’s view on the possibility of realising sustainable development can be placed between Klaus Bosselmann’s optimism and Christian de Duve’s pessimism.

Key words: sustainable development, global civilizational revolution, optimism, realistic and pessimistic worldview

Streszczenie

W pracy zaprezentowano ideę rozwoju zrównoważonego jako najważniejszego obecnie projektu rewolucyjnego w naszej cywilizacji, który powinien szybko dokonać zmian w myśleniu i działaniu ludzi w wymiarze globalnym. Celem tej rewolucji powinno być oddalenie lub przezwyciężenie trudności, jakie nękają świat współczesny, a wynikają z rosnącej dysharmonii i nierównowagi ekologicznej między społecznością globalną a całym środowiskiem naturalnym naszej planety.

Podstawą analizy jest książka Artura Pawłowskiego pt. Sustainable Development as a Civilizational Revolution. Multidisciplinary Approach to the Challenges of the 21st Century. Autor przedstawia wielostronne argumenty za koniecznością takiej rewolucji globalnej. Pomysł ten jest omawiany i zestawiany z innymi poglądami na kwestie przyszłości świata i możliwości realizacji w nim idei zrównoważonego rozwoju w działaniach gospodarczych, ekonomicznych, politycznych, społecznych i świadomościowych.

Pogląd Pawłowskiego zostaje usytuowany jako forma racjonalizmu i realizmu hipotetycznego, kontynuującego polską tradycje myślową w tej dziedzinie. We współczesnej analizie możliwości realizacji idei rozwoju zrównoważonego pogląd autora można umieścić między stanowiskiem optymistycznym – np. Klausa Bosselmanna i pesymistycznym – np. Christiana de Duve.

Słowa kluczowe:  rozwój  zrównoważony, cywilizacyjna  rewolucja  globalna,  optymizm,  realizm  i  pesymizm światopoglądowy

Problemy Ekorozwoju: 7(2)2012: 43-50

PDF (FULL PAPER)