Social Policy in the European Sustainable Development Strategy

Polityka społeczna w strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej

Aleksandra Ciżmowska

The Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Faculty of Humanities, Institute of Political Science, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, Poland
E-mail: ocizmowska@wp.pl

Abstract

Sustainable development not only refers to the relationship between the economy and the environment, but it also has a social dimension. This article reviews the original acts and basic documents concerning EU’s sustainable development strategy, from the Maastricht Treaty in 1992 to the latest Europe 2020 (2010) economic strategy, in terms of their reference to the problems of social security and social policy. It also presents examples of EU’s activities in the social pillar of the sustainable development policy, especially in the areas of health, demographic problems, poverty, and social exclusion. A system of indicators is presented as the measure of progress of sustainable development within the Communities. In the final part of this article the system of indicators for health is presented.

Key words: sustainable development, social security, social policy, European Union

Streszczenie

Zrównoważony rozwój odnosi się nie tylko do relacji pomiędzy gospodarką i środowiskiem, ale posiada także wymiar społeczny. W artykule dokonano przeglądu aktów pierwotnych i podstawowych dokumentów Unii Europejskiej podejmujących kwestie zrównoważonego rozwoju, od Traktatu z Maastricht z 1992 r. do najnowszej strategii gospodarczej Europa 2020 z 2010 r., w aspekcie ich odniesienia do problemów bezpieczeństwa socjalnego i polityki społecznej. Przedstawiono również przykłady działań Unii Europejskiej w zakresie filaru społecznego polityki zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, problemów demograficznych oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Miarą postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju we Wspólnotach są systemy wskaźników. W końcowej części tekstu  zaprezentowano system wskaźników w dziedzinie zdrowia.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo socjalne, polityka społeczna, Unia  Europejska

Problemy Ekorozwoju 7(2)2012: 51-59

PDF (FULL PAPER)