Selecting Sustainability Indicators for Local Community – Case Study of Milanówek Municipality, Poland

Dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności na przykładzie gminy Milanówek

Justyna Gutowska*, Jerzy Śleszyński**, Małgorzata Grodzińska-Jurczak*

*Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland
**Department of Computer Sciences in Business and Economic Analyses, Warsaw University ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, Poland E-mail: justyna.gutowska@uj.edu.pl

Abstract

Actions for sustainable development at the local community level are the key elements of Agenda 21 but they also prove to be a difficult challenge. The governance of this process needs sustainability indicators to assess changes in local socio-economic and environmental systems to date. This article presents results of research on the local sustainable development assessment in Milanówek Municipality in Poland. This is an attempt to use a mixed, reductionist-participatory approach to selecting sustainability indicators for one local community in Poland. The paper shows how to develop and use, at the time of broad theoretical debate on implementation of sustainable development strategies, a set of indicators helping us to shape the development strategy of a municipality to fully satisfy its requirements.

Key words: sustainable development, indicators, local communities

Streszczenie

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnych społeczności są kluczowym elementem Agendy 21 i zarazem niezwykle trudnym wyzwaniem. Do skutecznego zarządzania tym procesem, potrzebne są wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które pozwolą na bieżąco oceniać zmiany zachodzące w lokalnym systemie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki oceny zrównoważonego rozwoju gminy Milanówek (woj. mazowieckie) jako przykład wykorzystania na polskim gruncie mieszanego, redukcjonistyczno-partycypacyjnego podejścia do doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Wyniki pokazują, że można podczas toczącej się obecnie szerokiej dyskusji teoretycznej nad zrównoważonym rozwojem wypracować i zastosować zestaw wskaźników pomagający kształtować strategię rozwoju gminy w celu jak najpełniejszego zrealizowania jej założeń.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, wskaźniki, lokalne społeczności

Problemy Ekorozwoju 7(2)2012: 77-86

PDF (FULL PAPER)