Energy Production from Maize

Produkcja energii z kukurydzy

David Piementel*

College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University, Ithaca, N.Y. 14853
E-mail: dp18@cornell.edu

Abstract

All biofuels produced in the world utilize food resources.  This contributes to the world starvation problem that is reported to be more than 66% of the world population being malnourished.  Starvation is the number one cause of death in the world.  Approximately 40% of U.S. corn is being converted into ethanol and 1.6 liters of fossil oil equivalents are required to produce 1 liter of ethanol.  Thus, the U.S. is importing oil to produce ethanol at an enormous economic and fuel cost to the people of the nation, and reduces food resource availability to the people.

Key words: biofuels, maize, carbon print

Streszczenie 

Produkcja biopaliw oznacza zużywanie zasobów żywności – to prowadzi do narastania  problemu głodu. Szacuje się, że więcej niż 66% ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. Głód jest także najważniejszą przyczyną śmierci. Tymczasem ok. 40% amerykańskiej kukurydzy przeznacza się na produkcję etanolu. Co więcej, na wytworzenie 1 litra etanolu zużywa się 1,6 litra ekwiwalentu ropy. W tej sytuacji Ameryka musi importować ropę w celu produkcji etanolu, ponosząc przy tym ogromne koszty, zmniejszając zarazem dostępność żywności dla obywateli.

Słowa kluczowe: biopaliwa, kukurydza, ślad węglowy

Problemy Ekorozwoju 7(2)2012

PDF (FULL PAPER)