Number 7(2)2012

Table of Contents

Information: Impact Factor of the journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Informacje: Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Lucjan Pawłowski

Do the Liberal Capitalism and Globalization Enable the Implementation of Sustainable Development Strategy?
Czy liberalny kapitalizm i globalizacja umożliwiają realizację strategii zrówno-ważonego rozwoju?
Lucjan Pawłowski

Energy Production from Maize
Produkcja energii z kukurydzy
David Piemental

Revealing the Level of Tension Between Cultural Heritage and Development in World Heritage Cites
Oszacowanie zakresu konfliktów występujących pomiędzy ochroną dziedzictwa kulturowego a rozwojem w miastach z Listy Światowego Dziedzictwa
Molly Turner, Ana Pereira Roders, Marc Patry

Low Carbon Development in China’s Yangtze River Delta Region
Gospodarka niskowęglowa w delcie rzeki Jangcy w Chinach
Shengdao Shan, Xiaohang Bi

Sustainable Development: The Upcoming Revolution of Civilization?
Rozwój zrównoważony: zbliżająca się rewolucja cywilizacyjna?
Ignacy S. Fiut

Social Policy in the European Sustainable Development Strategy
Polityka społeczna w strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej
Aleksandra Ciżmowska

Does the Evangelical Understanding of the Concept of Property Serve Sustainable  Development?
Czy ewangelickie rozumienie pojęcia własności służy zrównoważonemu rozwojowi?
Karolina Szulc

Man and Nature. A New Project on New Spirituality
Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości
 Zbigniew Pasek, Agnieszka Dyczewska

Selecting Sustainability Indicators for Local Community – Case Study of Milanówek Municipality, Poland
Dobór wskaźników zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności na przykładzie gminy Milanówek
Justyna Gutowska, Jerzy Śleszyński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Polish Planners’ Attitudes Towards Citizen Participation
Polscy urbaniści w partycypacji społecznej
Łukasz Damurski

Ecosystem Services in the Light of a Sustainable Knowledge-based Economy
Usługi środowiska w świetle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy
Artur Michałowski

Eco-management in Polish Companies
Zarządzanie środowiskowe w polskich przedsiębiorstwach
Ewa Bojar, Matylda Bojar, Anna Żelazna-Blicharz, Piotr Blicharz

Letter to the Editorial Office: Time for the Intellect to Take Over From Mind
List do redakcji: O racjonalnym myśleniu i kierowaniu się emocjami
G Venkatesh