Theoretical Basis and Implementation of the Idea of Sustainable Development in Forestry

Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie

Piotr Paschalis-Jakubowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
E-mail: Piotr.Paschalis@wp.sggw.pl

Abstract

Use of the forest is the oldest form of human activity and also occurs if it takes place without the physical presence of man in the woods, becoming destructive action intentional or unintentional, or creative activity identifying and implementing specific needs. Use of forest functions such as: cultural, moral, ethical, religious, and many others, is not always quantifiable, and their direct measurement and evaluation, can be very difficult. This is due to both lack of appropriate economic tools and methods for the direct environmental analysis, as well as an inability to identify the various functions played by forests.

The article is discussing the history of sustainable development in forestry, which opens with the law signed in  1364 by Philip VI of France, ordering that owners of the forest must take care of it. The next great theorists and practitioners of Forestry (Carlovitz, Cotta, Hundeshagen, Heyer), develop the concept, building a cohesive, well thought-structures of proceedings in the context of preserving stability, continuity and uniformity forest use.

The real problem in implementation of the concept of sustainable forestry and forest multifunctionality, is unsolvable difficulty in anticipating the expectations of future generations as to the condition, appearance and composition of future forests. should be noted that promises benefits of the terms used in sustainable forest management (SFM), in relation to the multifunctional forestry cannot be met simultaneously and immediately. In forestry practice, all the forest functions, can be met only in a very long time horizon calculated life expectancy of trees and stands.

The search for solutions in this area should include not only areas of the modern, current knowledge, both the forest and in other branches of science, but also traditional knowledge. This would mean, that traditional knowledge, significantly important for the practice of forestry,  can be the basis for the understanding of the multifunctionality of the forest in the context of sustainable development.

Key words: theoretical basis, forestry, sustainable development

Streszczenie

Użytkowanie lasu jest najstarszą formą działalności człowieka i zachodzi również, jeżeli odbywa się bez fizycznej obecności człowieka w lesie, stając się działaniem destrukcyjnym – zamierzonym lub niezamierzonym, lub działaniem kreatywnym – umożliwiającym identyfikację i realizację potrzeb. Użytkowanie takich funkcji lasu jak: kulturowa, moralna, etyczna, religijna i wiele innych, nie zawsze jest kwantyfikowalne, a ich bezpośrednia wycena, w tym ekonomiczna, może być bardzo trudna. Spowodowane jest to zarazem brakiem odpowiednich narzędzi ekonomicznych, jak i metod bezpośrednich analiz środowiskowych, a także nieumiejętnością identyfikacji poszczególnych funkcji, jakie pełnią lasy.

Artykuł przybliża historię zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, poczynając od nakazu dbania o las podpisanego w 1364 r. Kolejni, wielcy teoretycy i praktycy leśni (Carlovitz, Cotta, Hundeshagen, Heyer), budowali zwartą, przemyślaną konstrukcje postępowań rozpatrując problemy utrzymania trwałości, ciągłości i równomierności użytkowania lasu.

Realnym problemem w realizacji koncepcji zrównoważonego leśnictwa i wielofunkcyjnego lasu, jest nierozwiązywalna trudność w antycypacji oczekiwań przyszłych generacji, co do stanu, wyglądu i zróżnicowania przyszłych lasów. Należy przy tym zauważyć, że obietnice, jakie niosą za sobą pojęcia używane w zrównoważonej gospodarce leśnej, w odniesieniu do wielofunkcyjności leśnictwa nie mogą być spełnione jednocześnie i natychmiast. W praktyce leśnej, wszystkie funkcje jakie pełni las, mogą być spełnione jedynie w bardzo długim horyzoncie czasowym – liczonym długością życia drzew i drzewostanów.

Poszukiwania rozwiązań w tym zakresie, powinny obejmować nie tylko obszary nowoczesnej, aktualnej wiedzy, zarówno leśnej, jak i w innych działów nauki, ale także, wiedzy tradycyjnej. To oznaczałoby, również pogodzenie się z myślą, że wiedza tradycyjna, nie zawsze poparta naukowym oglądem, może być podstawą zrozumienia wielofunkcyjności lasu w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: teoretyczne podstawy, leśnictwo, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 101-106

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)