The Picture of Sustainable Development in “Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development” Journal

Obraz zrównoważonego rozwoju na łamach „Problemów Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”

Ignacy S. Fiut

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Kulturoznawstwa  Filozofii, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, Poland
E-mail: isfiut@agh.edu.pl

Abstract
The paper includes presentation and discussion of the results of empirical studies (content analysis) carried out by analysis of the density transfer of the materials published in scientific journal “Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development” (PoSD). During five years of appearance of this title, 10 numbers were  published, which included 166 texts. The aim of the analysis was to trace the forms of understanding the category of sustainable development (SD), so how authors explain, understand and use it in the broader contexts of scientific materials published in this journal. The presented results can be characterized by some regularity. Editors above all publish articles. Reviews or information are rare, there are no interviews and open polemics. Discussions about similar research-related phenomena of SD in Europe and worldwide are seldom. Editors often publish works of national authors from academic environment, also publications of researchers mainly from the USA, writing papers in English and Polish-English, are quite frequent. Published articles, in major parts, are the size of one or half sheet and are rarely illustrated. However, the vast proportion of them, almost 95% of the issues, relate to SD. Analysis of the SD category in almost 30% are focused primarily on issues of philosophy, and is followed by economic, social, political and environmental discussions. In the opinion of researchers, SD is necessary for the maintenance of social and natural safety of human life on Earth. Most authors use the broader concept of SD, indicating the dynamic nature, which manifests itself in a self-sustainable and the durable processes. This category, according to their opinions, is integrating many phenomena of natural and social nature, and above all it must have not only global, but also nationwide dimension.


Key words: picture of sustainable development,  media content analysis,  forms  of  publication,  the  content  of publications, recipients of remittances

Streszczenie

Praca zawiera prezentację i omówienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych metodą analizy zwartości przekazów na materiałach zamieszczanych w piśmie naukowym „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”. W czasie 5 lat ukazywania się tego tytułu opublikowano 10 numerów, które zwierały 166 tekstów. Celem analizy było prześledzenie form rozumienia kategorii zrównoważony rozwój (ZR) na łamach tego periodyku naukowego, by wyjaśnić jak autorzy ją rozumieją i używają w szerszych kontekstach naukowych w materiałach publikowanych  w tym czasopiśmie. Przedstawione wyniki analizy zawartości publikacji zamieszczanych w czasopiśmie charakteryzuje kilka prawidłowości. Redakcja przede wszystkim przedstawia na łamach pisma artykuły, rzadziej recenzje i ogłoszenia o charakterze naukowym. Nieobecne są w nim wywiady, otwarte polemiki, rzadko pojawiają się dyskusje oraz informacje na temat analogicznych zjawisk w Europie i świecie, związanych z badaniami zrównoważonego rozwoju. Redakcja najczęściej publikuje prace autorów krajowych ze środowisk akademickich, choć coraz częściej pojawiają się publikacje badaczy głównie z USA oraz prace w języku angielskim i w bilingwie polsko-angielskiej. Publikowane artykuły w znaczącej części mają rozmiar jednego lub połowy arkusza autorskiego i bardzo rzadko są ilustrowane. Jednak zdecydowana ich część, bo prawie w ponad 95% dotyczą problematyki ZR. Analiza kategorii ZR prawie w 30% skupia się przede wszystkim na kwestiach filozoficznych, a następie na sprawach ekonomicznych, społecznych, politycznych i związanych z ochroną środowiska naturalnego. W opinii badaczy ZR jest konieczny dla utrzymania społecznego i przyrodniczego bezpieczeństwa życia ludzi na Ziemi. Najczęściej autorzy tekstów posługują się szeroko rozumianym pojęciem ZR, wskazując jego dynamiczny charakter, wyrażający się w trwałym i samopodtrzymującym się procesie. Kategoria ta ma w ich opiniach charakter integrujący wiele zjawisk natury przyrodniczej i społecznej, ze szczególnym wskazaniem, że musi on mieć charakter głównie globalny, ale i ogólnokrajowy.

Słowa kluczowe: obraz rozwoju zrównoważonego, analiza zawartości przekazu, formy publikacji, treści publikacji, adresaci przekazów

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 93-100

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)