Sustainable Development – How to Recognize Integrated Order

Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany

Tadeusz Borys

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, ul. Kochanowskiego 8, 58-500 Jelenia Góra,Poland
E-mail: tadeusz.borys@ue.wroc.pl

Abstract

The subject of these considerations is to show the role of integrated order category in refinement of the new paradigm of development. This paradigm is being introduced as sustainable, durable, self-sustaining, or eco-development. The article is trying to answer two important questions: first – Is sustainable development as legal representative of this new paradigm enough developed concept of development? Secondly – what is the role of integrated order in this refinement? Integrated order is here understood as benchmarking essence of sustainable development, as positive target of developmental changes merging in consistent way different orders: economic, social (including institutional-political) and environmental (including spatial). As minimal axiological level of orders formation moderate anthropocentrism was indicated. Ways of consideration and decoding sustainable development as integrated order vary depending on scientific field and discipline. The article is showing this phenomenon on the example of few scientific research centers.

Key words: paradigm, sustainable development, integrated order, benchmarking

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest ukazanie roli kategorii ładu zintegrowanego w konkretyzacji celowościowej nowego paradygmatu rozwoju. Paradygmat ten jest urzeczywistniany w ostatnich latach pod nazwami zrównoważonego, trwałego, samopodtrzymującego się rozwoju lub ekorozwoju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na dwa ważne pytania:po pierwszeczy zrównoważony rozwój jako reprezentant prawny nowego paradygmatu jest już dostatecznie skonkretyzowaną koncepcją rozwoju?; po drugie – jaką rolę w tym procesie konkretyzacji odgrywa ład zintegrowany? Ład zintegrowany rozumiany jest w tej pracy jako benchmarkingowa istota rozwoju zrównoważonego, jako pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych  łączący w spójny, niesprzeczny sposób łady składowe: ekonomiczny, społeczny (w tym instytucjonalno-polityczny) i środowiskowy (w tym przestrzenny). Jako minimalny pułap aksjologiczny tworzenia tych ładów wskazano co najmniej umiarkowany antropocentryzm. Przejawy uwzględniania i rozszyfrowywania rozwoju zrównoważonego jako ładu zintegrowanego są bardzo zróżnicowane w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. W artykule zilustrowano to zjawisko na przykładzie kilku środowisk naukowych.

Słowa kluczowe: paradygmat, rozwój zrównoważony, ład zintegrowany, benchmarking

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 75-81

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)