Subjective Areas of Life Quality for People in Different Situa-tion in the Context of Sustainable Development

Subiektywne obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Anna Rożnowska

Ul. Cisowa 27, 76-200 Słupski, Poland
E-mail: arozno@wp.pl

Abstract

The paper presents data referring to subjective areas of the quality of life of healthy people living in comfortable external conditions and of those living under chronic stress, of the people suffering from cancer and the homeless. The data is examined in the perspective of sustainable development, in particular at the social level of the theory. The results of the study indicate that people with normal living conditions, that is extramural and postgraduate students, achieve significantly higher results in the domain of life satisfaction and its particular aspects, optimism, the sense of meaning in life, the sense of coherence, problem-focused style of coping with stress. Statistically, they also show remarkably lower results in the domain of emotion-focused style of stress management. 

Key words:  life  satisfaction,  hope,  optimism,  sense  of  meaning  in  life,  sense  of  coherence,  self-efficacy, sustainable development

Streszczenie

Artykuł omawia badania dotyczące subiektywnych, podmiotowych obszarów jakości życia ludzi zdrowych żyjących w dobrych warunkach zewnętrznych i ludzi żyjących w chronicznym stresie; chorych na nowotwory i bezdomnych – w kontekście zrównoważonego rozwoju, szczególnie jego płaszczyzny społecznej. Uzyskane dane pokazują, że osoby żyjące w normalnych warunkach; studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych mają znacząco wyższe wyniki w zakresie; poczucia zadowolenia z życia w ogóle i poszczególnych jego sfer, optymizmu, poczucia sensu życia, poczucia koherencji, czyli ogólnej orientacji życiowej, zadaniowego stylu radzenia sobie ze stresem, a istotnie statystycznie niższe wyniki w zakresie emocjonalnego stylu radzenia sobie ze stresem.

Słowa kluczowe: Zadowolenie z życia, nadzieja, optymizm, poczucie sensu życia, poczucie koherencji, własna skuteczność, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 127-140

PDF (FULL PAPER)