Protection of Genetic Resources of Farm Animals in the Context of Sustainable Development

Ochrona zasobów zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju

Karolina Szulc

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland
E-mail: karolasz@jay.au.poznan.pl

Abstract

The paper presents the issue of protection of farm animals’ genetic resources in the context of three aspects of the balanced development: social, economic and ecological. Each preserved breed is stating the step towards keeping the traditional structure of local communities, their traditions and culture. It provides possibilities of the secured existence for farmers producing on small areas where there are no chances for running the intensive production. These workplaces are connected with production of the traditional, health food. And at last, it is related to the care of the natural environment based on the rational management and esteem for other organisms and also welfare improvement of farm animals. In this article it was pointed, that the behavior of native animal breeds for future generations will give descendants possibilities of using this alive gene bank. At present, it is difficult to determine when and how, it should be used in the future. Protecting these breed can guarantee for the future generations the same possibilities, which we are having now and the care of this matter is stating the cornerstone of the sustainable development idea. 

Key words: biodiversity, protection of genetic resources,  native breeds  of  farm  animals,  sustainable  development

Streszczenie

Artykuł prezentuje zagadnienie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w kontekście trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Każda zachowana rasa to krok ku zachowaniu tradycyjnej struktury lokalnych społeczności, ich tradycji i kultury. To  stworzenie możliwości bezpiecznej egzystencji dla rolników gospodarujących na niewielkim areale, gdzie nie ma szans na prowadzenie intensywnej produkcji. To miejsca pracy związane z wytwarzaniem tradycyjnej, zdrowej żywności. To wreszcie dbałość o środowisko naturalne oparta na racjonalnym gospodarowaniu i poszanowaniu dla innych organizmów, to poprawa dobrostanu użytkowanych zwierząt. W artykule wskazano, że zachowanie rodzimych ras zwierząt dla przyszłych pokoleń daje potomnym możliwość korzystania z tego żywego banku genów. Dziś trudno przecież powiedzieć, kiedy i jak będzie trzeba z niego skorzystać. Chroniąc te rasy gwarantujemy przyszłym pokoleniom takie same możliwości jakie sami posiadamy, a dbałość o to jest przecież sednem zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, ochrona zasobów genetycznych, rodzime rasy zwierząt gospodarskich,  zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 127-140

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)