Interpreting Sustainability Using Robert Pirsig’s Levels of Quality

Interpretowanie zrównoważoności z użyciem poziomów jakości Roberta Pirsiga

G. Venkatesh

Norwegian University of Science and Technology, Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Valgrinda, SP Andresensv 5, Trondheim, Norway, NO-7491
E-mail: vekatesh@govindarajan@ntnu.no

Abstract

Quality, according to writer Robert Pirsig (of Zen and the Art of Motorcycle Maintenance fame), is essentially goodness which humans should comprehend, appreciate and strive towards. It is the understanding or the comprehension he stresses on, in the said book, as a sine qua non for the success of any undertaking towards Quality. Sustainable Development is a Quality; a desirable one at that! Pirsig breaks up Quality into different hierarchical levels – Natural, Biological, Social, Intellectual and Mystic, in that ascending order of importance. He believes that when the Quality levels on the lower rungs start running amok and developing merely for their own sakes, without striving to bring about progress – visualised as being superior to mere growth and development, the mystics need to step in and create awareness of one’s true purpose in life. This essay is not an esoteric, metaphysical mini-treatise. It is also not just a book review, but an interpretation of the thoughts Pirsig has so wonderfully put into words in his book – LILA: An Enquiry into Morals.

Key words: Quality, sustainable development, Morals, Pirsig’s Levels of Quality

Streszczenie

Jakość, według pisarza Roberta Pirsinga (autora książki Zen and the Art. Of Motorcycle Maintenace), to zasadniczo dobroć, która ludzie powinni zrozumieć, cenić i do której powinni dążyć. Podkreśla on przy tym rolę zrozumienia, uznając ją jako warunek sine qua non sukcesu wszelkich działań podejmowanych w kierunku Jakości. Rozwój zrównoważony jest Jakością – i to pożądaną! Pirsig rozważa Jakość tworząc system hierarchiczny uwzględniający następujące poziomy: Naturalny, Biologiczny, Społeczny, Intelektualny i Mistyczny, uporządkowane wraz ze wzrostem znaczenia w tej właśnie kolejności. Wierzy on, że gdy poziomy Jakości na niższym poziomie zaczną się rozprzestrzeniać i rozwijać jedynie dla własnego dobra, nie przynosząc postępu i sprawiając wrażenie bycia lepszymi od zwykłego wzrostu i rozwoju, wtedy nadchodzi czas na poziom Mistyczny, którego zadaniem jest pobudzenie ludzkiej świadomości, wskazując, że prawdziwy cel życia sięga wyższych poziomów. Ten esej nie jest metafizycznym mini-traktatem. Nie jest także recenzją. Jest on interpretacją myśli, które Pirsig tak wspaniale zawarł w swojej książce: LILA: Badanie Moralności.

Słowa kluczowe: Jakość, rozwój zrównoważony, moralność, poziomy jakości Pirsiga

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 63-66

PDF (FULL PAPER)