Europe 2020 Strategy and European Recovery

Strategia Europa 2020 i Europejska Odbudowa

Erich Hoedl

European Academy of Science and Arts, Fleischmarkt 22/63, A-1010 Vienna, Austria
E-mail: erich.hoedl@aon.at

Abstract

European Recovery and a turn into a “new economy” in Europe are hampered by the Washington Consensus and the large disparities between the Member States. Europe 2020 Strategy neglects both dimensions and continuous to apply the basic principles of economic policy of the Lisbon Strategy. Emerging global multi-polarity need a loosening from the dollar-dominated financial markets and a priority for strengthening the real economy in Europe. Instead of financial help packages the public financial expenditures should be addressed to the seven flagship initiatives of the Europe 2020 Strategy, which can level-off existing economic disparities. For this, the Currency Union needs to be complemented by a fiscal policy going far beyond the stronger economic governance proposed by Europe 2020. Europe has to raise a financial transaction tax and to allocate it by a system of fiscal federalism partly to economically weaker Member States. Installing legally more elements of a “transfer union” would strengthen European competitiveness.

Key words: Europe 2020, fiscal policy, financial transaction tax, transfer union, inclusive growth

Streszczenie

Euuropejska Odbudowa i zwrot w kierunku „nowej ekonomii” w Europie są spowalniane przez Konsensus Waszyngtoński i duże zróżnicowanie rozwojowe pomiędzy krajami UE. Zarysowująca się obecnie globalna wielobiegunowość potrzebuje odejścia od zdominowanych przez dolara rynków finansowych i uznania za priorytet konieczności wzmocnienia w Europie prawdziwej ekonomii. Zamiast doraźnej pomocy finansowej, wydatki publiczne powinny koncentrować się na siedmiu flagowych inicjatywach strategii Europa 2020, które mogą zmniejszyć istniejące ekonomiczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami. Aby tak się stało, Unia Walutowa powinna zostać wsparta polityką fiskalną wybiegającą jednak daleko poza ekonomiczne zarządzanie zaproponowane w Europie 2020. Należy wprowadzić podatek od transakcji (financial transaction tax), który byłby częścią systemu fiskalnego federalizmu uwzględniającego potrzeby krajów słabszych ekonomicznie. Prawne umocowanie większej ilości „unii transferów” może zwiększyć europejską konkurencyjność.

Słowa kluczowe: Europa 2020, polityka fiskalna, podatek od transakcji, unia transferów, wzrost inkluzywny

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 11-18

PDF (FULL PAPER)