Ecological Education in Waste Management as a Tool for The Implementation of Sustainable Development

Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

Małgorzata Pawul, Wiktoria Sobczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych,  ul. Mickiewicza 30, 30-084 Kraków, Poland
E-mail: pawul@agh.edu.pl, sobczyk@agh.edu.pl

Abstract

A big amount of communal waste is a problem that occurs in many urban areas of the European Union. In its solution dynamic technological development in utilization and reuse of  waste is a propitious factor. To make this actions fully successful – and coherent with sustainable development principle – it must be associated with increase of environmental awareness which leads to involvement of local communities in segregation and correct waste management. The article presents examples of ecological education and waste management in selected European countries: Germany, Finland, Belgium, Great Britain and Poland.

Key words: sustainable development, communal waste management, ecological awareness, ecological education

Streszczenie

Problem dużej masy wytwarzanych odpadów komunalnych jest charakterystyczny dla wielu aglomeracji krajów Unii Europejskiej. Jego rozwiązaniu sprzyja dynamiczny rozwój technologiczny odnoszący się do sposobów unieszkodliwiania, a także powtórnego wykorzystania odpadów. Aby działania te były w pełni skuteczne – i zarazem zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – musi im  towarzyszyć wzrost świadomości ekologicznej, prowadzącej do zaangażowania mieszkańców w segregację i prawidłową gospodarkę odpadami. Artykuł omawia przykłady edukacji ekologicznej oraz metod zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w wybranych krajach europejskich: Niemczech, Finlandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka odpadami komunalnymi, świadomość ekologiczna, edukacja ekologiczna

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 147-156

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)