Douala – a City of Lost Hopes? Consequences of Decolonisation in Africa versus Sustainable Development

Abstract

One of the most important consequences of decolonisation is instability of political systems in post-colonial States, which evokes further results. Amongst them there are deep economical problems, hampering development and deepening the disproportions between Northern and Southern part of the world. These disproportions are marked the most in Africa. The continent experiences an exceptionally significant problem – rapid urbanisation. The cities expand and the suburbs are inhabited by the citizens of very low income, therefore their quality of living is extremely low as well. Fulfilling basic human rights, such as access to education, healthcare or clean water becomes the problem. The system of social care does not exist, whilst family traditions, which had been replacing it for several years, have been expelled by eastern-European model of city life – atomisation, focus on income, concurrence. Regardless of the region of Africa, similar problems appear in almost all the big cities on its territory.

Key words: decolonization, development, access to drinking water, sanitation problems, transport, social networks

Streszczenie

Jednym z najistotniejszych skutków dekolonizacji jest niestabilność systemów politycznych państw postkolonialnych, co pociąga za sobą kolejne, daleko idące konsekwencje. Należą do nich głębokie problemy gospodarcze, hamujące rozwój gospodarczy i pogłębiające dysproporcje pomiędzy północną a południową częścią globu. Dysproporcje te najwyraźniej uwidaczniają się na kontynencie afrykańskim. Doświadcza on szczególnie istotnego problemu – gwałtownej urbanizacji, mającej poważne skutki ekonomiczno-społeczne. Rozrastające się miasta, a szczególnie ich przedmieścia, to obszary zamieszkiwane przez osoby o bardzo niskich dochodach, stąd poziom życia na tych terenach jest skrajnie niski. Problemem staje się zaspokojenie podstawowych praw człowieka, takich jak dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej czy czystej wody. System opieki społecznej nie istnieje, zaś tradycje klanowe, które go zastępowały, zostały wyparte przez zachodnioeuropejski model życia miejskiego – atomizację, skupienie na pozyskaniu środków do życia dla własnej rodziny, konkurencję. Niezależnie od regionu Afryki, podobne problemy występują w niemal wszystkich dużych miastach na jej obszarze.

Słowa kluczowe: dekolonizacja, rozwój, dostęp do wody pitnej, edukacja, problemy sanitarne, transport, sieci społeczne

Problemy Ekorozwoju 6(2)2011: 101-106

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)