Number 6(2)2011

Table of Contents

A New Journal’s Fifth Anniversary: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Pięć lat nowego czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development
Yucheng Cao

Europe 2020 Strategy and European Recovery
Strategia Europa 2020 i Europejska Odbudowa
Erich Hoedl

Ethics in Industrial Ecology
Etyka w ekologii przemysłowej
Martina Maria Keitsch

Human Progress Towards Equitable Sustainable Development – part II: Empirical Exploration
W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości – część II: eksploracja empiryczna
Victor Udo, Artur Pawłowski

Interpreting sustainability using Robert Pirsig’s levels of Quality
Interpretowanie zrównoważoności z użyciem poziomów jakości Roberta Pirsinga
G. Venkatesh

Simple Living and Sustainable Consumption
Proste życie i zrównoważona konsumpcja
Jakub Kronenberg, Natsuyo Iida

Sustainable Development – How to Recognize Integrated Order
Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany
Tadeusz Borys

Dimensions of Ecological Discourse – Overview of Problems and Selected Literature)
Wymiary dyskursu ekologicznego – przegląd problemów i wybranej literatury)
Lech W. Zacher

The Picture of Sustainable Development in Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development
Obraz zrównoważonego rozwoju na łamach Problemów Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development
Ignacy S. Fiut

Theoretical Basis and Implementation of the Idea of Sustainable Development in Forestry
Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju
w leśnictwie
Piotr Paschalis-Jakubowicz

Douala – a City of Lost Hopes? The Consequences of Decolonisation in Africa versus Sustainable Development
Douala – miasto utraconych nadziei? Skutki dekolonizacji w Afryce a rozwój zrównoważony
Marta Dorenda-Zaborowicz

Spatial Environmental Services in the Approach of the Assumptions of Economics for Sustainable Development
Przestrzenne usługi środowiska w świetle założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju
Artur Michałowski

Subjective Areas of Life Quality for People in Different Situation in the Context of Sustainable Development
Subiektywne obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Anna Rożnowska

Protection of Genetic Resources of Farm Animals in the Context of Sustainable Development
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rozwoju
Karolina Szulc

Ecological Education in Waste Management as a Tool for Implementation of the Sustainable Development
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
Małgorzata Pawul, Wiktoria Sobczyk

Educator of Sustainable Development as the Response to Need of Sustainable Society Education
Edukator  zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na potrzebę kształcenia zrównoważonego społeczeństwa
Ewa Gajuś-Lankamer, Anna Maria Wójcik

Book Review: J. Ikerd, A Revolution of the Middle… and The Pursuit of Happiness
Recenzja książki: J. Ikerd, A Revolution of the Middle… and The Pursuit of Happiness
Lucjan Pawłowski

Book Review: J. Kurowicki, Estetyczność środowiska naturalnego/Ecoaesthetics of the Natural Environment
Recenzja książki: Book Review: J. Kurowicki, Estetyczność środowiska naturalnego
Andrzej Papuziński

Communiques on Activities of the State Environmental Council of Poland
Komunikaty Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki