The Golden Rule and Sustainable Development

Złota Reguła i rozwój zrównoważony

Gerhard Zecha

University of Salzburg, Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Franziskanergasse 1, A-5020 Salzburg, Austria
E-mail: Gerhard.Zecha@sbg.ac.at

Abstract

Treat others as you want to be treated is one of the most familiar formulations of the Golden Rule. In this article, seven different expressions are described that can all be seen as varieties of the same rule. The Golden Rule can be a very useful instrument for Applied Ethics in both theoretical and practical moral thinking. However, none of these variations gives a definite moral advice. The reason is that the Golden Rule does not contain any reference to value standards. It rather serves as a rule of reversibility and consistency that tells us that we should act upon others as we would like to be treated by them, i.e. the Golden Rule asks for a harmony between our moral actions and our desires. This Principle of Reciprocity may lead to a number of misconceptions, but several examples serve to gain a morally acceptable understanding of this universal moral code.

Key words: golden rule, ethics of reciprocity, principle of consistency,  principle of  love,  silver  rule,  platinum rule

Streszczenie

Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany to jedno z najbardziej znanych sformułowań Złotej Reguły. W niniejszym artykule opisujemy siedem zachowań, które można postrzegać jako odmiany tej właśnie zasady. Złota Reguła może być bardzo użytecznym instrumentem dla etyki stosowanej zarówno podczas teoretycznych jak i praktycznych rozważań moralnych. Jednak żadna z tych odmian nie daje pełnej moralnej wykładni. Dzieje się tak, ponieważ Złota Reguła nie zawiera w sobie żadnych odniesień do standardów wartości. Jest to raczej zasada odwracalności i zgodności, która mówi nam, że powinniśmy zachowywać się w stosunku do innych tak samo, jak chcemy być przez nich traktowani. Przykładowo Złota Reguła mówi o harmonii pomiędzy działaniami moralnymi a pragnieniami. Ta zasada wzajemności może prowadzić do wielu nieporozumień. Za sprawą kilku podanych tu przykładów chcemy osiągnąć moralnie akceptowalne zrozumienie tego uniwersalnego kodeksu moralnego.

Słowa kluczowe: złota reguła, etyka wzajemności, zasada zgodności, zasada miłości, srebrna reguła, platynowa reguła

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 47-58

PDF (FULL PAPER)