Sustainability and Global Role of Heavy Metals

Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich

Lucjan Pawłowski

Faculty of Environmental Engineering, Lublin University of Technology, Ul. Nadbystrzycka 40 B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: l.pawlowski@pollub.pl

Abstract

A lot has been written about the impact of climate change caused by excessive emission of carbon dioxide on sustainable development. There are, however, similar, but not so much widely known, problems caused by heavy metals.

The heavy metals threaten implementation of sustainable development, because the natural resources of heavy metals are running out. Moreover, high toxicity of the heavy metals (spreading throughout whole surface of the Earth, polluting it) is threatening the safe environment for future generation. Implementation of sustainable development can decrease  spreading of the  heavy metals.

In the paper scientific research was proposed, one which may help to better understand a role of heavy metals in implementation of sustainability in our civilization.

Key words: sustainable development, global threats, inter-generational justice, intra-generational justice

Streszczenie
Wiele mówi się o związkach zmian klimatu ze zrównoważonym rozwojem, dopatrując się głównego zagrożenia w nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Tymczasem podobny, acz nieuświadamiany, problem dotyczy metali ciężkich.

Metale ciężkie zagrażają implementacji zrównoważonego rozwoju, gdyż naturalne ich zasoby są na wyczerpaniu. Ponadto, wyjątkowa toksyczność metali ciężkich (które rozprzestrzeniane są na całej powierzchni planety, zanieczyszczając ją) zagraża możliwości posiadania bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń. Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju pozwala na ograniczenia rozprzestrzeniania się metali ciężkich w środowisku.

W artykule przedstawiono propozycje niezbędnych badań naukowych, które mogłyby przyczynić się do  lepszego zrozumienia roli metali ciężkich w zapewnieniu zrównoważoności naszej cywilizacji.

Słowa klucze: zrównoważony rozwój, globalne zagrożenia, sprawiedliwość między-generacyjna, sprawiedliwość wśród-generacyjna

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 59-64

PDF (FULL PAPER)