House Martin Delichon Urbicum Case Study as a Reason to Consider the Need of Retardation of Processing of Natural Re-sources and Protection of Ecosystems’ Services

Studium przypadku: jaskółka oknówka Delichon Urbicum okazją do przemyślenia potrzeby retardacji przekształcania zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów

Joanna Kostecka

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej,  35-959 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2,35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

Abstract

Contemporary industrial (consumerist) civilizations differ from previous ones as they strain the environment on much larger scale and with much bigger, global range. Therefore, the idea of retardation of processing of natural resources and taking actions that will put it to life should be popularized. This is crucial for protecting and managing the functions of ecosystems and their services to humans. House Martin Delichon urbicum case study may be a great tool to understand those problems.

Key words: House Martin Delichon urbicum, case study, retardation of processing of natural resources, ecosystem services, biodiversity

Streszczenie

Współczesne cywilizacje industrialne (konsumpcyjne), różnią się od poprzednich znacznie większą skalą i globalnym zasięgiem antropogenicznego obciążenia środowiska. Powinno się więc upowszechnić przekonanie o konieczności retardacji (spowalniania) przekształcania zasobów przyrody i podejmowanie kroków, które tą retardację wprowadzą w życie. Ma to znaczenie dla ochrony i możliwości zarządzania świadczeniami ekosystemów dla człowieka. Studium przypadku jaskółka oknówka może być pomocne w przemyśleniu powyższych problemów.

Słowa kluczowe: jaskółka oknówka, studium przypadku, retardacja przekształcania zasobów przyrody, świadczenia ekosystemów, bioróżnorodność

Problemy Ekorozwoju 6(1)2011: 139-144

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)