Number 6(1)2011

Table of Contents

Ecophilosophy in Problems of Sustainable Development
Ekofilozofia w Problemach Ekorozwoju
Zbigniew Hull

The Deep Roots of Sustainability
Głębokie źródła zrównoważoności
Eva Kras

Environmentally Sustainable National Income and Other Ways to Improve Information About Growth
Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego
Roefie Hueting

The Golden Rule and Sustainable Development
Złota Reguła i rozwój zrównoważony
Gerhard Zecha

Sustainability and Global Role of Heavy Metals
Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich
Lucjan Pawłowski

Low Carbon Growth: An Indian Perspective on Sustainablity and Technology Transfer
Wzrost niskowęglowy: zrównoważoność i rozwój technologiczny z perspektywy Indii
 Purnamita Dasgupta, Nisha Taneja

Green Economy Idea – Limits, Perspectives, Implications
Idea zielonej ekonomii – ograniczenia, perspektywy, implikacje
Sławomir Gurtowski

Society „Possessed by Ecology” is it a Threat to Human Freedom and Democracy?
Czy społeczeństwo “opętane ekologią” stanowi zagrożenie ludzkiej wolności i demokracji?
Zdzisława Piątek

The Eco-philosophical Breakthrough: Zdzisława Piątek’s Concept
Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek
Ignacy S. Fiut

The Implementation of Sustainable Development
Realizacja zrównoważonego rozwoju
Andrzej Papuziński

The Ecology of Space
Ekologia przestrzeni
Wiesław Sztumski

House Martin Delichon Urbicum Case Study as a Reason to Consider the Need of Retardation of Processing of Natural Resources and Protection of Ecosystems’ Services
Studium przypadku: jaskółka oknówka Delichon Urbicum okazją do przemyślenia potrzeby retardacji przekształcania zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów
Joanna Kostecka

The Concept of Sustainable Development in Tourism
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce
Urszula Myga-Piątek

BOOK REVIEWS/RECENZJE
W. Bołoz, Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Wyd. Homo Dei, Kraków 2010
Karolina Smoderek

LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE/ LISTY DO REDAKCJI
Jubilee Conference Dedicated to prof. Józef Dołęga, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, May 4th 2010
Konferencja jubileuszowa dedykowana ks. Prof. dr hab. Józefowi Dołędze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 maja 2010 r.
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec
Development Or Destruction of the World’s Society?
Rozwój czy zagłada społeczności światowej?
Włodzimierz W. Bojarski
How  to Shape Conciseness for Ecology and Sustainable Development?
Jak kształtować świadomość dla potrzeb ekologii i trwałego rozwoju? Wiesław Sztumski

COMMUNIQUES ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND
8th Plenary Meeting of PROS
Tomasz Winnicki
The Standpoint of The State Environmental Council on Governing of Water Management in Poland
PROS
European Environment and Sustainable Development Advisory Councils next Summit to be Held on September 14-17, 2011 in Wroclaw, Poland
Tomasz Winnicki
The Kampinos National Park
Jan Danyłow
National Fund for Environmental Protection and Water Management: Renewable Source in Financing
Information and Promotion Team of the National Fund
Farewell Letter by the EEAC Steering Committee Chairman
Hubert David