Number 6(1)2011

Table of Contents

Ecophilosophy in Problems of Sustainable Development
Ekofilozofia w Problemach Ekorozwoju
Zbigniew Hull

The Deep Roots of Sustainability
Głębokie źródła zrównoważoności
Eva Kras

Environmentally Sustainable National Income and Other Ways to Improve Information About Growth
Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego
Roefie Hueting

The Golden Rule and Sustainable Development
Złota Reguła i rozwój zrównoważony
Gerhard Zecha

Sustainability and Global Role of Heavy Metals
Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich
Lucjan Pawłowski

Low Carbon Growth: An Indian Perspective on Sustainablity and Technology Transfer
Wzrost niskowęglowy: zrównoważoność i rozwój technologiczny z perspektywy Indii
 Purnamita Dasgupta, Nisha Taneja

Green Economy Idea – Limits, Perspectives, Implications
Idea zielonej ekonomii – ograniczenia, perspektywy, implikacje
Sławomir Gurtowski

Society „Possessed by Ecology” is it a Threat to Human Freedom and Democracy?
Czy społeczeństwo “opętane ekologią” stanowi zagrożenie ludzkiej wolności i demokracji?
Zdzisława Piątek

The Eco-philosophical Breakthrough: Zdzisława Piątek’s Concept
Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek
Ignacy S. Fiut

The Implementation of Sustainable Development
Realizacja zrównoważonego rozwoju
Andrzej Papuziński

The Ecology of Space
Ekologia przestrzeni
Wiesław Sztumski

House Martin Delichon Urbicum Case Study as a Reason to Consider the Need of Retardation of Processing of Natural Resources and Protection of Ecosystems’ Services
Studium przypadku: jaskółka oknówka Delichon Urbicum okazją do przemyślenia potrzeby retardacji przekształcania zasobów przyrody i ochrony świadczeń ekosystemów
Joanna Kostecka

The Concept of Sustainable Development in Tourism
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce
Urszula Myga-Piątek

Book Review: W. Bołoz, Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Wyd. Homo Dei, Kraków 2010
Recenzja książki: W. Bołoz, Kościół i ekologia. W obronie człowieka i środowiska naturalnego, Wyd. Homo Dei, Kraków 2010
Karolina Smoderek

Letter to the Editorial Board: Jubilee Conference Dedicated to prof. Józef Dołęga, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, May 4th 2010
List do redakcji: Konferencja jubileuszowa dedykowana ks. Prof. dr hab. Józefowi Dołędze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 maja 2010 r.
Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec

Letter to the Editorial Board: Development Or Destruction of the World’s Society?
List do redakcji: Rozwój czy zagłada społeczności światowej?
Włodzimierz W. Bojarski

Letter to the Editorial Board: How  to Shape Conciseness for Ecology and Sustainable Development?
List do redakcji: Jak kształtować świadomość dla potrzeb ekologii i trwałego rozwoju?
Wiesław Sztumski

Communiques on Activities of the State Environmental Council of Poland
Komunikaty Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki