Triple Bottom Line Approach to Individual and Global Sustainability

Trojakie podejście do zagadnienia indywidualnej i globalnej zrównoważoności

G. Venkatesh

Department of Hydraulic and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology, S P Andersensv 5, Trondheim, Norway, NO-7491
e-mail: venkatesh.govindarajan@ntnu.no

Abstract

Industrial ecology is founded on analogies and lateral thinking, borrowing and adapting, and opening up the frontiers of imagination and innovativeness to make the road to sustainable development more tractable. Talking of the key role mankind needs to play to make sustainable development a reality, a wonderful analogy is uncovered – between holistic individual human development and the triple bottom line approach (economic, social and environmental) to sustainable progress of  humanity as a whole on the surface of the earth. An individual starts off from gross materialism (body) but needs to aim for the right blend of physical, emotional and spiritual advancement in life. When all individuals do so, a lop-sided socio-economic techno-sphere will gradually metamorphose into a fully-evolved one. Paradoxically, individuals need to delve in and comprehend their spiritual selves, for the technosphere to fan out and embrace the earth of which it is just a small component.  

Keywords: Economic, environmental, physical, social, spiritual, sustainability

Streszczenie

Ekologia przemysłowa opiera się na analogiach i myśleniu lateralnym, zapożyczając, dostosowując i przekraczając nowe granice wyobrażeń i innowacyjnych rozwiązań, mających ułatwić drogę do zrównoważonego rozwoju. Mówiąc o kluczowej roli, jaką ludzkość musi odegrać w urzeczywistnieniu tego rozwoju, odkrywamy niezwykłą analogię pomiędzy holistycznym indywidualnym rozwojem człowieka i trojaką koncepcją “triple bottom line” (w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym), związaną ze zrównoważonym rozwojem całej ludzkości żyjącej na Ziemi. Jednostka to poziom materialny (potrzeby ciała), jednak celem jej rozwoju powinno być osiągnięcie właściwych proporcji w szerszym kontekście pomiędzy czynnikami fizycznymi, emocjonalnymi  i duchowymi. Kiedy stanie się to udziałem wszystkich jednostek, wykoślawiona społeczno-ekonomiczna technosfera stopniowo przeobrazi się w pełni rozwiniętą. Paradoksalnie ludzie muszą poznać siebie, zrozumieć swoją istotę duchową, aby technosfera objęła także troskę o Ziemię.

Słowa kluczowe: ekonomiczny, środowiskowy, fizyczny, społeczny, duchowy, zrównoważoność

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 29-37

PDF (FULL PAPER)