The Ecology of Silence as an Element of Systemic Sozology Which Enriches the Conception of the Sustainable Development

Ekologia ciszy jako element sozologii systemowej wzbogacający koncepcję rozwoju zrównoważonego

Wiesław Sztumski

Em. prof. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

The acoustic landscape – one of important components of our environment – is destroyed proportionally to the progress of the civilization. Less and less silence is in it, but more and more noise and shout. The noise intensity rose constantly, but drastically during the last years. Different acoustic devices send sounds of which intensities are close to the border of pain. The noise accompanies us on every step. It is in such a way, as if somebody looks about that to daze the problems of the everyday life and to stultify people. In the increasing noise it is difficult, to act, to work, to study, to concentrate and to rest. Therefore, it is the highest time to protect silence. A fight against the excessive noise and for the restoration of the balance in the acoustic landscape are tasks of the ecology of silence. The ecology of silence is an element of systemic sozology and of the conception of the sustainable development.

key words: acoustic landscape, noise, silence, systemic sozology, sustainable development

Streszczenie

Pejzaż akustyczny, który jest jednym z ważnych składników naszego środowiska życia, ulega destrukcji w miarę postępu cywilizacyjnego. Coraz mniej w nim ciszy, a coraz więcej hałasu i wrzasku. Natężenie hałasu rośnie nieustannie, ostatnimi laty lawinowo. Różne urządzenia nagłaśniające emituję dźwięki, których natężenie dosięga granicy bólu. Hałas towarzyszy nam na każdym kroku. Tak, jakby komuś zależało na tym, by wrzaskiem zagłuszyć troski życia codziennego i ogłupiać ludzi. W narastającym hałasie trudno funkcjonować, pracować, uczyć się, koncentrować i odpoczywać. Dlatego najwyższy czas, by chronić ciszę. Zadaniem ekologii ciszy jest walka z hałasem i przywrócenie równowagi w pejzażu akustycznym. Ekologia ciszy jest elementem sozologii systemowej i koncepcji rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: pejzaż akustyczny, hałas, cisza, sozologia systemowa, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010): 61-68

PDF (FULL PAPER)