Philosophy of Sustainable Development – Preliminaries

Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria

Leszek Gawor

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: leszek.gawor@gmail.com

Abstract

The article is an attempt to present principal philosophical theses which implicite or explicite are the basis of sustainable development idea. Among assumptions concerning metaphysics, epistemology, philosophy of history and anthropology, also axiological foundation of sustainable development is highlighted. In the final part discussed idea is presented as modern version of Enlightenment’s optimistic social philosophy.

Key words: sustainable development idea, philosophy of Enlightenment, philosophical assumptions, metaphysics, epistemology, philosophical anthropology, philosophy of history, values

Streszczenie
Artykuł jest próbą przedstawienia zasadniczych filozoficznych tez, które implicite lub explicite znajdują się u podstaw idei zrównoważonego rozwoju. Obok zasygnalizowanych założeń metafizycznych, epistemologicznych, historiozoficznych oraz antropologicznych, uwaga szczególnie została zwrócona na aksjologiczną podbudowę  zrównoważonego rozwoju. W zakończeniu omawiana koncepcja została ukazana jako współczesna wersja oświeceniowej optymistycznej filozofii społecznej.

Słowa kluczowe: idea zrównoważonego rozwoju, filozofia oświecenia, filozoficzne założenia, metafizyka, epistemologia, antropologia filozoficzna, historiozofia, wartości

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 69-76

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)