Needs and Conditions of Education for Sustainable Development in Poland

Potrzeby i warunki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce

Małgorzata Grodzińska-Jurczak*, Ewa Gajuś-Lankamer**, Anna Wójcik**, Agata Pietrzyk*

* Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland
** Pracownia Metodyki Nauczania Biologii, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
E-mail: m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl

Abstract

The paper describes carefully selected issues of education for sustainable development realized within formal- and non-formal sectors in Poland. Based on the current national requirements of the formal education we estimated what are real needs and conditions to fulfill the tasks of sustainable development in the Polish schooling in the light of  the international and national law. Furthermore, the relation of education for sustainable development at the university level with its’ effectiveness at K-12 schooling is presented. In the second part of the paper, the non-formal education is analyzed particularly its’ real necessities, state, methodology and efficiency in raising environmental awareness of the Polish society.

Key words: education for sustainable development, rational municipal waste management, protection of nature, formal education, non-formal education

Streszczenie

Niniejsza praca ukazuje wybrane problemy edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce w systemie formalnym i nieformalnym. Opierając się o analizę Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego z roku 2009 oceniono jakie są potrzeby i warunki realizowania problematyki zrównoważonego rozwoju w systemie edukacji formalnej w świetle obowiązujących międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych. W artykule wykazano związek kształcenia w szkołach wyższych ze skutecznością edukacji dla zrównoważonego rozwoju na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zanalizowano także realne potrzeby, warunki, warsztat metodyczny jak i jego efektywność w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego w ramach systemu edukacji nieformalnej. 

Słowa kluczowe: edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona przyrody, edukacja formalna, edukacja nieformalna

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 95-106

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)