INFORMATION Vatican: Current Crisis Calls for World Financial Reorganisation

Watykan: Obecny kryzys skłania do finansowej reorganizacji świata

Vatican Information Service

Abstract

In the Vatican’s Clementine Hall the Holy Father Benedict XVI received members of the Union of Industrialists and Businesses of Rome. Opening his remarks to them with a reference to the current economic crisis, the Pope noted how it has sorely tried the economic and productive systems of various countries. Nonetheless, it should be faced with trust because it can be considered as an opportunity for the revision of development models and the reorganisation of global finance, a ‘new time’ – as it has been described – of profound reflection.

Benedict XVI concluded his remarks by saying that development, in whatever sector of human existence, also means openness to the transcendent, to the spiritual dimension of life, to trust in God, to love, to fraternity, to acceptance, to justice and to peace.

Streszczenie

W watykańskiej Sali Klementyńskiej Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął członków Rzymskiego Związku Przemysłowców i Finansistów. Na wstępie Papież zwrócił uwagę na fakt, że obecny kryzys ekonomiczny w dotkliwy sposób wypróbował systemy gospodarcze i produkcyjne różnych krajów. Niemniej jednak, należy postrzegać go z wiarą, gdyż stanowi okazję do zrewidowania modeli rozwojowych oraz do reorganizacji światowej ekonomii, to ‘nowe czasy’ – jak to zostało opisane – głębokiej refleksji.

Benedykt XVI podsumował swoje spostrzeżenia, stwierdzając, że rozwój w jakimkolwiek sektorze ludzkiej działalności oznacza także otwartość na transcendentny, duchowy wymiar życia, wiarę w Boga, miłość, braterstwo, akceptację, sprawiedliwość i pokój.

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 133-134

PDF (FULL INFORMATION)