Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus

Globalne ocieplenie: przyczyny i natura domniemanego naukowego konsensusu

Richard S. Lindzen

54-1720 Dept. of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Ave,Cambridge, MA 02139-4307 USA
E-mail: rlindzen@mit.edu

This  article is a reprint from: Regulation, Spring 1992 issue, p. 87-98

Abstract

“Global warming” is perceived in the literate word as both real and dangerous. However many aspects of the catastrophic scenario have already been largely discounted by the scientific community. In this paper I shall review the science associated with global change, including lack of conformance of data from computer models with data taken from the satellite measures.

Key words: “global warming”, the greenhouse effect, carbon dioxide

Streszczenie
„Globalne ocieplenie” jest obecnie postrzegane jako zjawisko zarówno realne, jak i niebezpieczne. Zarazem wiele aspektów przygotowywanego katastroficznego scenariusza zostało w znacznym stopniu podważonych przez społeczność naukowców. W tej pracy dokonuję krótkiego przeglądu zagadnień naukowych związanych  z globalnymi zmianami klimatycznymi, w tym braku zgodności danych uzyskanych z obliczeń modelowych z danymi uzyskanymi na drodze pomiarów satelitarnych.

Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, efekt cieplarniany, dwutlenek węgla

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 13-28

PDF (FULL PAPER)