Environmental Competitiveness of Regions – Attempt of Con-ceptualization

Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji

Armand Kasztelan

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
E-mail: armand.kasztelan@up.lublin.pl

Abstract

This paper presents the theoretical basis for the conception of environmental competitiveness of regions. It was pointed out, that the less developed regions are in a possession of a very precious commo­dity, i.e. their natural environment. There are wide possibilities to use their natural environment as a trading mark and in this way to spur their economic development. This could both stimulate the economic prospe­rity of the regions and contribute to enhancing the quality and quantity of their natural environment; in order to sell a product one has to be sure that it is of the best quality. Taking better care of the natural environment would further contribute to deepening the regions’ green specialization and enhancing their level of competitiveness on the national or even in­ternational scale. In fact, it is capable to use a new term for this idea – environmental competitiveness of regions.

Key words: environmental protection, competitiveness, region, environmental competitiveness, natural environment 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy koncepcji środowiskowej konkurencyjności regionów.  Wskazano, że regiony słabiej rozwinięte znajdują się w posiadaniu bardzo cennego waloru, jakim jest relatywnie czyste środowisko naturalne. Środowisko naturalne może być tutaj rozpatrywane jako swoisty znak handlowy, który może decydować o rozwoju gospodarczym. To przyczynia się do wzrostu dobrobytu w regionach oraz wpływa na dalszą poprawę jakości środowiska. Podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska sprzyja pogłębianiu tzw. „zielonej” specjalizacji regionów, a tym samym zwiększaniu ich konkurencyjności na szczeblu krajowym lub nawet międzynarodowym.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, konkurencyjność, region, konkurencyjność środowiskowa, środowisko przyrodnicze

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 77-86

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)