Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach)

Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne)

Barbara Piontek

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland
E-mail: basiap@hot.home.pl

Abstract

A study of contemporary conditions for socio-economic development presented in the present paper allows to formulate the hypothesis that realization of transformation in Poland has an alternative – namely the niche transformation, which was proved and verified on the basis of a rich empirical material. The following are conditions of implementation of the niche transformation: correct definition of the development category; definition of assumptions for the niche transformation, which arise from existing and functioning concepts of development and definition of institutional solutions facilitating the implementation of niche transformation. The following are necessary conditions for the realization of niche transformation: recognition of the fact that there are three capitals and that human capital is superior, admitting non-standardized technologies open to labour intensity, utilization of local savings, utilization of local demand for local enterprise, protection of the deposit of non-relativised values and local identity, shaping of integrated awareness capable of making existential choices and social control, defining local product and creating conditions for local certification, suitably for assessment of social and economic effectiveness as well as drawing up effective legal norms legal responsibility for prepared and adopted documents and decisions taken on their basis, which realize presented transformation models.

Key words: development, sustainable development, globalization, transformation, transformation of niche, quality of life, models of socio-economic development, economic policy, local development

Streszczenie

Przeprowadzone w niniejszej pracy studium nad współczesnymi uwarunkowaniami rozwoju społeczno-gospodarczego pozwala przyjąć hipotezę głoszącą, że urzeczywistniana w warunkach polskich transformacja posiada swoją alternatywę, a jest nią transformacja niszowa. Warunkami wdrażania transformacji niszowej są: poprawne zdefiniowanie kategorii rozwój; określenie założeń dla transformacji niszowej, jakie wynikają ze współcześnie funkcjonujących koncepcji rozwoju oraz określenie rozwiązań instytucjonalnych umożliwiających wdrożenie transformacji niszowej, co udowodniono i zweryfikowano w oparciu o bogaty materiał empiryczny. Warunkami niezbędnymi dla urzeczywistniania transformacji niszowej są: uznanie faktu istnienia trzech kapitałów i nadrzędności kapitału ludzkiego, dopuszczenie technologii niestandaryzowanych otwartych na pracochłonność, wykorzystanie oszczędności lokalnych, wykorzystanie lokalnego popytu dla funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości, obrona depozytu niezrelatywizowanych wartości i lokalnej tożsamości, kształtowanie świadomości zintegrowanej zdolnej do dokonywania egzystencjalnych wyborów i kontroli społecznej, określenie produktu lokalnego i stworzenie warunków dla certyfikacji lokalnej, stosowanie do oceny efektywności społecznej i ekonomicznej oraz stworzenie skutecznych unormowań prawnych i odpowiedzialności karnej za opracowywane i uchwalane dokumenty oraz podejmowane – na ich podstawie – decyzje urzeczywistniające zaprezentowane modele transformacji.

Słowa kluczowe: Rozwój, rozwój zrównoważony, globalizacja, transformacja, transformacja niszowa, jakość życia, modele rozwoju społeczno-gospodarczego, polityka gospodarcza, rozwój lokalny

Problemy Ekorozwoju 5(2)2010: 117-124

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)