Number 5(2)2010

Table of Contents

Is Development of Nowadays World Sustainable?
Czy rozwój współczesnego świata jest zrównoważony?
Lucjan Pawłowski

Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus
Globalne ocieplenie: przyczyna i natura domniemanego naukowego konsensusu
Richard S. Lendzen

Triple Bottom Line Approach to Individual and Global Sustainability
Trojakie podejście do zagadnienia indywidualnej i globalnej zrównoważoności
G. Venkatesh

Socio-Economic Aspects of Sustainable Development on Globar and Local Level
Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym
Arkadiusz Tuziak

Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective
Metodologia i problematyka programu badawczego Environment ISSP z perspektywy idei zrównoważonego rozwoju
Paweł Rydzewski

The Ecology of Silence Which Enriches the Conception of the Sustainable Development
Ekologia ciszy jako element sozologii systemowej wzbogacający koncepcję rozwoju zrównoważonego
Wiesław Sztumski

Philosophy of  Sustainable Development – Preliminaries
Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria
Leszek Gawor

Environmental Competitiveness of Regions – Attempt of Conceptualization
Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji
Armand Kasztelan

Ecological Education for Sustainable Development
Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
Agnieszka Hłobił

Needs and Conditions of Education for Sustainable Development in Poland
Potrzeby i warunki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Ewa Gajus-Lankamer, Anna Wójcik, Agata Pietrzyk

Polish Society Facing Idea and Principles of Sustainable Development
Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju
Artur Bołtromiuk

Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach)
Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne)
Barbara Piontek

Recycling of Construction Waste in Terms of Sustainable Building
Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego
Janusz Adamczyk, Robert Dylewski

INFORMATION/INFORMACJA
Vatican: Current Crisis Calls for World Financial Reorganisation
Watykan: Obecny kryzys skłania do finansowej reorganizacji świata
Vatican Information Service

BOOK REVIEWS/RECENZJE
B. Latour, Polityka Natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009
Zdzisława Piątek
W. Bojarski, Gospodarka i Państwo dla  Społeczeństwa, Warszawa 2009
Lesław Michnowski

LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE/LISTY DO REDAKCJI
Can Gene-centered View Demote Man?
Czy geocentryzm degraduje człowieka?
Zdzisława Piątek
Eco-efficiency for sustainability: the Challenge Investigated at the 3rd Eco-Efficiency Conference, 9-11 June 2010
Eko-efektywność dla zrównoważoności: wyzwanie omawiane podczas III konferencji dla Eko-efektywności, 9-11 czerwca 2010 r.
Gjalt Huppes, Masanobu Ishikawa
A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: Information about the Book
A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: informacje o książce
John Ikerd
Sustainable Development Viewed Through Student Fieldwork, Focusing on Environmental and Socio-economic Issues: A Case Study from Scotland
Rozwój zrównoważony z perspektywy studenckich praktyk poświęconych zagadnieniom środowiskowym i społeczno-ekonomicznym
Kevin R. Butt, Joanna Kostecka

COMMUNIQUES ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND
Minister of the Environment Among PROS Members
Tomasz Winnicki
7th Plenary Meeting of PROS
Tomasz Winnicki
European Environment and Sustainable Development Advisory Councils 2011 Summit to be Held in Wroclaw, Poland
Tomasz Winnicki
The Standpoint of the Sate Environmental Council on Solid Municipal Waste Management in Poland
PROP
State Council for Nature Conservation in Poland  (PROP)
Andrzej Bereszyński
The Kostrzyca Forest Gene Bank
Czesław Kozioł
Białowieża National Park the 600th Anniversary of Conservation of the Białowieża Primevael Forest
Anna Giersimiuk