Number 5(2)2010

Table of Contents

Is Development of Nowadays World Sustainable?
Czy rozwój współczesnego świata jest zrównoważony?
Lucjan Pawłowski

Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus
Globalne ocieplenie: przyczyna i natura domniemanego naukowego konsensusu
Richard S. Lendzen

Triple Bottom Line Approach to Individual and Global Sustainability
Trojakie podejście do zagadnienia indywidualnej i globalnej zrównoważoności
G. Venkatesh

Socio-Economic Aspects of Sustainable Development on Globar and Local Level
Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym
Arkadiusz Tuziak

Methodology and Key Issues of ISSP Environment Research Project from Sustainable Development Perspective
Metodologia i problematyka programu badawczego Environment ISSP z perspektywy idei zrównoważonego rozwoju
Paweł Rydzewski

The Ecology of Silence Which Enriches the Conception of the Sustainable Development
Ekologia ciszy jako element sozologii systemowej wzbogacający koncepcję rozwoju zrównoważonego
Wiesław Sztumski

Philosophy of  Sustainable Development – Preliminaries
Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria
Leszek Gawor

Environmental Competitiveness of Regions – Attempt of Conceptualization
Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji
Armand Kasztelan

Ecological Education for Sustainable Development
Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju
Agnieszka Hłobił

Needs and Conditions of Education for Sustainable Development in Poland
Potrzeby i warunki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Ewa Gajus-Lankamer, Anna Wójcik, Agata Pietrzyk

Polish Society Facing Idea and Principles of Sustainable Development
Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju
Artur Bołtromiuk

Contemporary Conditions of Socio-economic Development (Synthetics Approach)
Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne)
Barbara Piontek

Recycling of Construction Waste in Terms of Sustainable Building
Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego
Janusz Adamczyk, Robert Dylewski

Information, Vatican: Current Crisis Calls for World Financial Reorganisation
Informacja, Watykan: Obecny kryzys skłania do finansowej reorganizacji świata
Vatican Information Service

Book Review: B. Latour, Polityka Natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009
Recenzja książki: B. Latour, Polityka Natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009
Zdzisława Piątek

Book Review: W. Bojarski, Gospodarka i Państwo dla  Społeczeństwa, Warszawa 2009
Recenzja książki: W. Bojarski, Gospodarka i Państwo dla  Społeczeństwa, Warszawa 2009
Lesław Michnowski

Letter to the Editorial Office: Can Gene-centered View Demote Man?
List do redakcji: Czy geocentryzm degraduje człowieka?
Zdzisława Piątek

Letter to the Editorial Office: Eco-efficiency for sustainability: the Challenge Investigated at the 3rd Eco-Efficiency Conference, 9-11 June 2010
List do redakcji: Eko-efektywność dla zrównoważoności: wyzwanie omawiane podczas III konferencji dla Eko-efektywności, 9-11 czerwca 2010 r.
Gjalt Huppes, Masanobu Ishikawa

Letter to the Editorial Office: A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: Information about the Book
List do redakcji: A Revolution of the Middle… and the Pursuit of Happiness: informacje o książce
John Ikerd

Letter to the Editorial Office: Sustainable Development Viewed Through Student Fieldwork, Focusing on Environmental and Socio-economic Issues: A Case Study from Scotland
List od redakcji: Rozwój zrównoważony z perspektywy studenckich praktyk poświęconych zagadnieniom środowiskowym i społeczno-ekonomicznym: przykład ze Szkocji
Kevin R. Butt, Joanna Kostecka

Communiques on Activities of the State Environmental Council of Poland
Komunikaty Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki