Some of the Theoretical Sustainable Development Aspects in the Reflection of the Christian Middle Ages Philosophy

Niektóre aspekty zrównoważonego rozwoju w świetle chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej

Krzysztof Bochenek

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, Poland
E-mail: promifur@univ.rzeszow.pl

Abstract

The starting point of this article is revealing the Middle Ages as a period of time in which one could perceive an explicit reflection about, using our modern language, theoretical sustainable development issues, though conditioned by the character of en era. The Middle Ages disputations were concerned on for example  the matter of the central place of man among different beings or the degree of perfection of the whole world and its separate hierarchically organized beings. In the Middle Ages the optimal ecological balance of the world was determined by the Christian vision of the world full of order, harmony and synthesis. However, similarly to the contemporary’s, the Middle Ages disputation’s most significant point of reference was the man itself.

Key words: sustainable development, philosophy, the Middle Ages, man

Streszczenie

Punktem wyjścia rozważań jest ukazanie średniowiecza jako okresu, w którym dostrzec można wyraźną – choć uwarunkowaną charakterem epoki – refleksję odnoszącą się, używając współczesnego języka, do teoretycznej problematyki zrównoważonego rozwoju. Dysputy średniowieczne dotyczyły np. kwestii centralnego miejsca człowieka wśród różnych bytów, bądź też stopnia doskonałości całego świata i poszczególnych tworzących go bytów, hierarchicznie uporządkowanych. Optymalną równowagę ekologiczną w świecie determinowała w średniowieczu chrześcijańska wizja świata – pełna dążenia do porządku, harmonii i syntezy. Co ważne, najważniejszym punktem odniesienia ówczesnych dysput ekologicznych, podobnie jak dzisiejszych, pozostawał człowiek.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filozofia, średniowiecze, człowiek

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 71-79

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)