Problems of Evaluation of Sound and Smell Discomfort in Sustainable Development

Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju

Sebastian Bernat

Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2cd, Poland
E-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl

Abstract

The conception of sustainable development assumes a long-lasting improvement of living quality of present and future generations what is integrally associated with environmental improvement. Sound and smell are vital elements of “quality of life” which is constantly felt in our life. This “quality” is also treated as a determinant of effectiveness of sustainable development implementation. Odours and noise are often reasons for many complaints and they are factors that hinder to “experience landscape”. Valuation of sound and smell discomfort is always a very problematic task because they are subjective feelings, connecting with personal sensitivity.

In the paper, significance of sound and smell in the environment is emphasized. Then, some methods of protection against noise and odours are presented. In the end, examples of projects which indicate importance of environment quality are described. Subjective estimation of sound and smell discomfort should be integral component of environment protection and sustainable development strategies. Developing awareness about role of sound and smell in environment and their influence on human life are also of great importance.

Key words: noise, odour, soundscape, quality of life

Streszczenie
Koncepcja rozwoju zrównoważonego zakłada trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń, co integralnie łączy się z poprawą stanu środowiska. Dźwięk i zapach są istotnymi składnikami odczuwalnej w każdej chwili „jakości życia”, uznanej za wyznacznik efektywności wdrażania rozwoju zrównoważonego. Uciążliwości zapachowe i dźwiękowe są źródłem skarg i czynnikami utrudniającymi „przeżywanie krajobrazu”. Ocena uciążliwości zapachowych i dźwiękowych w środowisku jest problematyczna ponieważ uciążliwości te są subiektywnym odczuciem, związanym z ludzkim doświadczeniem.

W artykule scharakteryzowano znaczenie zapachu i dźwięku w środowisku. Przedstawiono metody ochrony środowiska przed hałasem i odorami. Następnie omówiono przykładowe projekty wskazujące na ważność jakościowych aspektów środowiska. Subiektywna ocena uciążliwości dźwiękowej i zapachowej powinna być integralnym elementem programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ważne jest także podnoszenie poziomu świadomości na temat dźwięku i zapachu w środowisku oraz o ich oddziaływaniu na człowieka.

Słowa kluczowe: hałas, odór, krajobraz dźwiękowy, jakość życia

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 139-144

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)