Polish and German Experiences in Planning and Implementation of Sustainable Development

Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Kuzior

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze, Poland
E-mail: aleksandra.kuzior@neostrada.pl

Abstract

The article presents issues connected with planning and initiating sustainable development in different sectors.  Polish and German experiences, despite the differences of datum-points, don’t really vary. The scientists from both countries point at the necessity of building up scientific background to the political acting through providing the politicians with necessary scientific information. They mention also that politics of sustainable development can’t be only implementation of scientific knowledge, but it also has to include interplays of science and politics in continuous cycles of learning and resonance. Science for sustainable development should have specified research fields, where the background are axiological components, empirical verifications, extrapolation using modeling and simulation, evaluation, results’ interpretation or verification of strategies and actions. In the further part the article we are moving to issues of sustainable industry, sustainable agriculture and education for sustainable development,  where education becomes the main initiator for building sustainable development awareness and – in connection with that – the base for actions in other sectors. 

Key words: sustainable development, sustainable industry, sustainable agriculture, education for sustainable development

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienia związane z projektowaniem i wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach działalności człowieka. Polskie i niemieckie doświadczenia, mimo różnic sytuacji wyjściowej, są podobne. Naukowcy obu krajów zwracają uwagę na konieczność naukowego podbudowania działań politycznych poprzez wyposażenie polityków w niezbędną informację naukową. Jednak wskazują także, że polityka zrównoważonego rozwoju nie może być jedynie implementacją wiedzy naukowej, ale musi uwzględniać wzajemne oddziaływania nauki i polityki w ciągłych cyklach uczenia się i rezonansu. Nauka dla zrównoważonego rozwoju powinna mieć określone zadania badawcze, w których podstawę stanowią komponenty aksjologiczne, empiryczna weryfikacja, ekstrapolacja wykorzystująca modelowanie i symulację, ewaluacja, interpretacja rezultatów oraz weryfikacja strategii i działań. W dalszej części artykuł porusza zagadnienia zrównoważonego przemysłu, zrównoważonego rolnictwa i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przy czym edukacja staje się głównym czynnikiem budowania świadomości zrównoważonego rozwoju i w związku z tym podstawą działań w pozostałych sektorach.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważone przedsiębiorstwo, zrównoważone rolnictwo, edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 81-89

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)