Model of Permanent Eco-chemical Education of Employees of Chemical Industry in the Function of Ecological Development

Model trwałej eko-chemicznej edukacji pracowników przemysłu chemicznego

Stanko Cvjetićanin*, Mirjana Segedinac**, Jasna Adamov**

*Faculty of Pedagogy in Sombor, University of Novi Sad, Preradoviceva 141, 21132 Petrovaradin, Serbia
E-mail: tozchemy@eunet.rs
**Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Trg D. Obradovica 3, 21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: jasna@neobee.net

Abstract

Employees of chemical industry play a significant role in environmental protection. In order to solve environmental problems it is necessary for them to improve knowledge on environmental impact of chemicals which they come in contact with. The aim of research is the analysis of the ecochemical knowledge in employees of the fertilizer industry in the Novi Sad region (Serbia), and structuring of chemical contents for further increase of their knowledge. Analytical and descriptive methods were used. The research instrument was a questionnairre, specially designed for the purpose of this research. Techniques of research were: field investigation, action investigation and combined techniques. It was shown that workers have certain, but insufficient knowledge of environmental effect of chemical pollutants. They should improve the existing and acquire new knowledge. A model of differentiated eco-chemical education was created for permanent adult professional education.

Key words: effect of chemicals on the environemnt, mineral fertilizer industry, employees, environment, knowledge

Streszczenie
Pracownicy przemysłu chemicznego odgrywają istotną rolę w ochronie środowiska. Aby rozwiązać problemy środowiskowe jest koniecznym, aby poprawić ich wiedzę na temat wpływu na środowisko substancji chemicznych, z którymi mają oni styczność. Celem badań jest analiza wiedzy eko-chemicznej pracowników przemysłu nawozów mineralnych w regionie Nowego Sadu (Serbia) i określenie zakresu wiedzy, który powinien zostać przez nich przyswojony w przyszłości. Użyto metod analitycznych i deskryptywnych. Zastosowanym narzędziem był oryginalny kwestionariusz.  Rezultaty badań pokazują, że pracownicy posiadają wprawdzie pewną wiedzę o wpływie na środowisko związków chemicznych, jednak nie jest ona wystarczająca.  W celu poprawy sytuacji zaproponowano model zróżnicowanej eko-chemicznej edukacji przygotowany dla osób dorosłych, pracujących zawodowo.

Słowa kluczowe: wpływ substancji chemicznych na środowisko, przemysł nawozów mineralnych, pracownicy, środowisko, wiedza

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 53-58

PDF (FULL PAPER)