Human Progress Towards Equitable Sustainable Develop-ment: A Philosophical Exploration

W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości: rozważania filozoficzne

Victor Udo*, Artur Pawłowski**

*Manager, Enterprise Risk Governance and Policy, Pepco Holdings Inc., Energy and Technology Center, P.O. Box 6066, Newark, DE 19714, USA
E-mail: victor.udo@pepcoholdings.com
**Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

This paper suggests a new paradigm for understanding and managing global human progress in the context of overall sustainability of our planet. It deals with the complex interrelationship between society, technology, and the environment from the global perspective. The authors use the Cascaded –S Curve Model to explore humanity progress and the challenge of sustainability from the first human to the contemporary.  They observed that major historical and teleological human progress tends to occur in five critical stages:  the existing level of progress, crisis-breakthrough stage, breakthrough education stage, transformative action stage, and a new level of progress stage.

The paper characterizes contemporary human level of progress as globalization based on a dogmatic free market economy that neglects the sustainability of the human civilization, which are in the edge of exhausting non-renewable resources and deterioration of the environment below the carrying capacity that can support the future generation of humankind. The emerging reality that the developing world cannot reach a level of consumption of the present developed world and the developed world will not be able to retain the present level of consumption is a sufficient trigger for the five stage human progress towards equitable global sustainable development.  The collective will of the family of nations to manage such transition from today’s existing level of progress based on extractive consumerism to the new level of progress based on renewable sustainability requires crisis-breakthrough, education-breakthrough and transformative action by all stakeholders – every human being.

Key words: Cascaded S Curve Model, globalization, sustainable consumerism

Streszczenie

W artykule zaproponowano nowy model rozumienia i zarządzania światowym rozwojem ludzkości w kontekście ogólnej równowagi naszej planety. Oparty jest on na złożonych, wzajemnych powiązaniach pomiędzy społeczeństwem, technologią i  środowiskiem, rozpatrywanych z perspektywy globalnej. Autorzy zastosowali model kaskadowy krzywej S dla zbadania rozwoju ludzkości i wyzwań w zakresie zachowania równowagi od początków ludzkości do dnia dzisiejszego. Autorzy zaobserwowali, że na znaczny postęp historyczny i teleologiczny składa się pięć krytycznych etapów: aktualny poziom rozwoju, etap przełomu związanego z kryzysem, etap edukacji spowodowanej przełomem, etap działań transformacyjnych oraz etap nowego poziomu rozwoju.

W artykule aktualny poziom rozwoju ludzkości określa się mianem globalizacji opartej na dogmatycznej ekonomii wolnego rynku, lekceważącej równowagę cywilizacji. Ludzkość znajduje się na skraju wyczerpania zasobów nieodnawialnych i pogorszenia stanu środowiska na tyle, że pod dużym znakiem zapytania stoi możliwość zapewnienia potrzeb dla przyszłego pokolenia. Nowa sytuacja, w której kraje rozwijające się nie są w stanie osiągnąć poziomu konsumpcji na równi z krajami rozwiniętymi, a kraje rozwinięte nie będą mogły zachować obecnego poziomu konsumpcji, stanowi wystarczający impuls dla rozwoju ludzkości w kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego globalnego rozwoju. Wspólna wola rodziny narodów, aby przeprowadzić takie przejście z aktualnego poziomu rozwoju opartego na konsumpcjonizmie ekstrakcyjnym do nowego poziomu rozwoju opartego na odnawialnej równowadze wymaga następujących etapów: przełomu wynikającego z kryzysu, edukacji spowodowanej kryzysem i działań transformacyjnych ze strony wszystkich zainteresowanych – każdego człowieka.

Słowa kluczowe: model kaskadowy krzywej S, globalizacja, zrównoważona konsumpcja

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 23-44

PDF (FULL PAPER)