Biodiversity Conservation as One of Necessary Conditions of Ecodevelopment

Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważnym warunków ekorozwoju

Andrzej Urbisz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Zakład Botaniki Systematycznej,ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, Poland
E-mail: aurbisz@us.edu.pl

Abstract

The articlepresents the concept and modes of measurement of biological diversity as well as its significance as an indicator of sustainable development and ecodevelopment. Estimation of biodiversity can be carried out on various levels of organisation of nature. The majority of currently used indicators are linked to species and ecosystem (landscape) diversity. It has been established that indicators concerning the state of the natural environment are of great importance for evaluation of fulfilment of the assumptions of sustainable development, for which the important goal should be the restriction of the rate of species extinction on Earth.

Key words: biodiversity, species diversity, ecodevelopment, sustainable development, species extinction

Streszczenie

Artykuł prezentuje pojęcie i sposoby mierzenia różnorodności biologicznej oraz jej znaczenie, jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju. Ocena bioróżnorodności może być przeprowadzana na różnych poziomach organizacji przyrody. Najwięcej używanych obecnie wskaźników jest związanych z różnorodnością gatunkową oraz ekosystemową (krajobrazową). Stwierdzono, że wskaźniki dotyczące stanu środowiska przyrodniczego mają zasadnicze znaczenie przy ocenie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, którego ważnym celem powinno być zahamowanie tempa wymierania gatunków na Ziemi.

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, różnorodność gatunkowa, ekorozwój, rozwój zrównoważony, wymieranie gatunków

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 91-94

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)