A Multifunctional Mosaic of Green Spaces in the Context of the Lower Silesia Region (Southern Poland) Sustainable Development

Wielofunkcyjna mozaika terenów zieleni w kontekście zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska  (południowa Polska)

Anna Zaręba

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, ul. Kuźniucza 49/55, 50-138 Wrocław, Poland
E-mail: papann@poczta.onet.pl

Abstract

The aim of the paper is to present the core of the “Green Grid’ – an environmentally functioning web of linear and surface elements in the city and its urban fringe that have been planned for multiple purposes, including ecological, recreational, cultural, aesthetic and other uses in the sustainable development of polycentric city-regions. The idea is to introduce a flexible model of the ‘Green Grid’ consisting of green core areas, linear spaces along natural or human-made features (greenways) and buffer zones of agricultural land which could be applied in different spatial settings. The concept is to create a system which is flexible in accommodating new urban development but at the same time constant in protecting valuable terrain for recreation and the environment.

Key words: “Green Grid’, landscape protection, greenways, sustainable development 

Streszczenie

W artykule prezentowany jest model ‘Zielonej Sieci’, którą tworzy mozaika terenów zieleni – elementów powierzchniowych i liniowych w mieście i strefie podmiejskiej, zaplanowana dla różnych celów: ekologicznych, rekreacyjnych, kulturowych, estetycznych i innych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju policentrycznych miast-regionów. Elastyczny model „Zielonej Sieci” składa się z węzłowych obszarów zieleni, powiązanych ze sobą za pomocą systemu greenways (korytarzy zieleni wzdłuż naturalnych i sztucznych ciągów) oraz strefy buforowej terenów rolniczych w strefie podmiejskiej, które mogą być adaptowane na różne potrzeby zagospodarowania przestrzennego. Koncepcją jest stworzenie dynamicznego systemu pomagającego w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej, chroniącego jednak wartościowe pod względem rekreacji i środowiska tereny zieleni.

Słowa kluczowe: ‘Zielona Sieć’, ochrona krajobrazu, greenways, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 45-51

PDF (FULL PAPER)