A Cybernetic Approach to Sacrum – Profanum Relation

Relacja sacrum – profanum w ujęciu cybernetycznym

Lesław Michnowski

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (Committee for Futures Studies “Poland 2000 Plus”, Polish Academy of Sciences), Al. 3 Maja 2/164, 00-391 Warszawa, Poland
E-mail: leslaw.michnowski@neostrada.pl, http://www.kte.psl.pl

Abstract

A new approach to religion institutions is proposed. To adopt world society to era of highly developed science and technology we ought to put away social-Darwinistic social relations and organize humans/world society on three – by John Paul II proposed – universal values: common good/common interest, solidarity and subsidiarity. For life in such State of Change and Risk we have to activate big intellectual – cognitive and innovative – currently in most cases, passive creative potential and allow access to knowledge used up to-date usually for egoistic – business and/or political – purposes. For this end we have to change work force position from “tools like” into creative one. We have also to build world information system that especially will allow to get knowledge about future complex effects of human activity.

Civilization of Life and Love, proposed by John Paul II, should be treated as draft of proper long-term socio-economy transformation that allow to adapt world society to life supported by high science and technology. To avoid global catastrophe and achieve sustainable development of the world society, it would be convenient to include strong religion institutions – for example in Poland, Catholic Church – into social homeostats that control proper process of defense and development of local and global societies. Social teaching of John Paul II should be treated – as soon as possible – as important input into Polish, European and global sustainable development strategy building.

Key words: John Paul II, State of Change and Risk, natural system, Erwin Laszlo, common good, structures of sin, global crisis, financial crisis, Christian values

Streszczenie

W artykule podejmuję próbę dokonania oceny dorobku społecznego nauczania Jana Pawła II, patrząc przez pryzmat wiedzy systemowej/cybernetycznej, określającej wymagania dostosowanej do Stanu Zmian i Ryzyka organizacji życia społeczno-gospodarczego. W świetle takiej analizy dorobek ten powinno się traktować jako dialogowy wkład w przekształcanie światowych stosunków społecznych w zgodne z wymogami życia i rozwoju, przy wysoko rozwiniętej nauce i technice.

Myślą przewodnią tego nauczania jest doprowadzenie do przemiany cywilizacyjnej umożliwiającej kierowanie się w działalności społeczno-gospodarczej aksjologią dobra wspólnego, rozumianego jako łączenie interesu indywidualnego z dobrem społeczno-przyrodniczego środowiska – w układzie globalnym i lokalnym. Oznaczałoby to przekształcenie współczesnej cywilizacji, opartej na zasadach socjal-darwinizmu, w Cywilizację Życia i Miłości – zgodną z wymaganiami życia w Stanie Zmian i Ryzyka.

Podstawowy wniosek z tych systemowych badań dotyczy konieczności wbudowania instytucji religijnych w spójny, na wartości dobra wspólnego oparty, system społecznego rozwojowego sterowania procesem życia światowej – oraz lokalnych – społeczności. A więc ani „religia do kruchty”, ani też nie „religijny fundamentalizm”, lecz partnerskie obronno-rozwojowe sterownicze współdziałanie.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Stan Zmian i Ryzyka, system naturalny, Erwin Laszlo, homeostat, dobro wspólne, struktury grzechu, kryzys globalny, kryzys finansowy, wartości chrześcijańskie

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 109-138

PDF (FULL PAPER)