A Curmudgeon’s Thoughts on Sustainability

Uwagi tetryka o zrównoważoności

David L. Russell

President of Global Environmental Operations, Inc, 4642 Warrior Trail, SW, Lilburn, GA, 30047, USA
E-mail:  dlr@mindspring.com

Abstract

This is a different approach to the subject of sustainability which suggests: 1) that certain activities are inherently unsustainable; 2) that sustainability be defined with regard to a basic level of technology, economy, and demand; 3) that sustainability can be better managed by looking at the energy and waste and consumption from manufacturing, and treating the technologies as “black boxes”; 4) the environmental permit data from manufacturing concerns needs to be made more public because the effect of the publication of that information will enhance pollution reduction; 5) that we need to define  pollution receptors and assign the costs to develop trans-boundary solutions; and 6) that there is a lot of fruitful work still to be performed on developing very good estimates of the capacity of agricultural, non-agricultural, and oceanic receptors.

Key words:  sustainability, population, unsustainable activities, environmental permits, research needs

Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia odmienne podejście do idei zrównoważonego rozwoju, które sugeruje: 1) że pewne działania są ze swej natury niezrównoważone; 2) że zrównoważony rozwój powinien być definiowany w odniesieniu do technologii, gospodarki i popytu na poziomie podstawowym; 3) że zrównoważony rozwój może być lepiej kontrolowany dzięki obserwacji ilości energii, odpadów i zużycia zasobów w produkcji, oraz dzięki traktowaniu technologii jak „czarne skrzynki”; 4) że dane o pozwoleniach środowiskowych otrzymywanych przez koncerny produkcyjne powinny być szerzej upubliczniane, gdyż umożliwi to większą redukcję emisji zanieczyszczeń; 5) że należy określić receptory zanieczyszczeń i przypisać im koszty opracowania transgranicznych rozwiązań; oraz 6) że wciąż pozostaje wiele owocnej pracy do wykonania w zakresie opracowania dokładnych danych szacunkowych na temat wydajności receptorów rolniczych, pozarolniczych i oceanicznych.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, populacja, działania niezrównoważone, pozwolenia środowiskowe, potrzeby badawcze

Problemy Ekorozwoju 5(1)2010: 15-22

PDF (FULL PAPER)