Number 5(1)2010

Table of Contents

Humanitarian Motives for Sustainable Developments in a Global Economy: An Essay
Humanitarna motywacja dla zrównoważonego rozwoju globalnej ekonomii
Paul T. Durbin

Curmudgeon’s Thoughts on Sustainability
Uwagi tetryka o zrównoważoności
David L. Russel

Human Progress Towards Equitable Sustainable Development: A Philosophical Exploration
W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju ludzkości: rozważania filozoficzne
Victor Udo, Artur Pawłowski


A Multifunctional Mosaic of Green Spaces in the Context of the Lower Silesia Region (Southern Poland) Sustainable Development
Wielofunkcyjna mozaika terenów zieleni w kontekście zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska
Anna Zaręba

Model of Permanent Eco-chemical Education of Employees of Chemical Industry in the Function of Ecological Development
Model zrównoważonej eko-chemicznej edukacji pracowników przemysłu chemicznego
Stanko Cvjetićanin, Mirjana Segedinac, Jasna Adamov

Decade of Education for Sustainable Development – Polish Challenges
Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania
Tadeusz Borys

Some of the Theoretical Sustainable Development Aspects in the Reflection of the Christian Middle Ages Philosophy
Niektóre teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju w świetle chrześcijańskiej filozofii średniowiecznej
Krzysztof Bochenek

Polish and German Experiences in Planning and Implementation of Sustainable Development
Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju
Aleksandra Kuzior

Biodiversity Conservation as One of Necessary Conditions of Ecodevelopment
Ocena bioróżnorodności jako jeden z ważnym warunków ekorozwoju
Andrzej Urbisz

Transformation of Cultural Landscapes in the Light of the Idea of Sustainable Development
Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Urszula Myga-Piątek

A Cybernetic Approach to Sacrum – Profanum Relation
Relacja sacrum – profanum w ujęciu cybernetycznym
Lesław Michnowski

Problems of Evaluation of Sound and Odour Discomfort in Sustainable Development
Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju
Sebastian Bernat

Book Review: W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas, ludzie, 2008
Recenzja książki: W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas, ludzie, 2008
Ignacy S. Fiut

Book Review: L. Gawor, Szkice o cywilizacji, 2009
Recenzja książki: L. Gawor, Szkice o cywilizacji, 2009
Jacek Lejman

Letter to the Editorial board: Sustainable Economy Based on Knowledge
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy
Bazyli Poskrobko

Communiques on Activities of The State Environmental Council of Poland
Komunikaty Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki