The Mythology of Sustainable Development

Mitologia rozwoju zrównoważonego

Wiesław Sztumski

Ul. Okólna 89F, 42-200 Częstochowa, Poland
E-mail: ws34@op.pl

Abstract

In this article I present a proposition that around the conception of sustainable development, which cannot be possible to realize without radical changes of the social structure and of the style of the economic thinking, an appropriate ideology and a mythology are increasing.

Many myths regarding the sustainable development on which mass are being fed appeared. In fact, the mythology of the sustainable development is an instrument of the light of financial and political elites for ruling the world, for preserving the economy based on the neoclassical economy and on the ideology of the consumerism.

Key words: sustainable development, ideology of sustainable development, mythology of sustainable development

Streszczenie

W artykule prezentuje się tezę, że wokół koncepcji pomysłu rozwoju zrównoważonego, którego nie da się urzeczywistnić bez radykalnych zmian ustrojowych i stylu myślenia ekonomicznego, narasta odpowiednia ideologia i mitologia. Pojawiło się wiele mitów związanych rozwojem zrównoważonym, którymi karmi się masy. Tymczasem mitologia rozwoju zrównoważonego w istocie jest instrumentem walki elit finansowo-politycznych o panowanie w świecie, o zachowanie gospodarki opartej na ekonomii neoklasycznej i na ideologii konsumpcjonizmu.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ideologia rozwoju zrównoważonego, mitologia rozwoju zrównoważonego

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 13-23

PDF (FULL PAPER)