Sustainable Energy as a Sine Qua Non Condition for the Achievement of Sustainable Development

Zrównoważona energia jako warunek konieczny dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju

Artur Pawłowski

Lublin University of Technology, Environmental Engineering Faculty, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin,  Poland
E-mail: a.pawlowski@pollub.pl

Abstract

any attempt to make the principle of inter-generational justice a reality will be utterly dependent on the appropriate management and utilization of energy carriers. In other words, the principles of sustainable development will not be put into effect unless sustainable energy use is introduced, and that will require wide application of renewable sources, notably the wind, sun, geothermal resources, biowastes, biomass and biogas. The greatest progress in this area noted to date has been that of the EU Member States, whose joint achievement in the period 1990-2003 inclusive was to quintuple the amount of energy generated from renewable sources, most especially biomass and the wind.

Key words: energy, sustainable energy, renewable sources of energy, sustainable development

Streszczenie

Zrealizowanie zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej zależeć będzie przede wszystkim od odpowiedniej gospodarki nośnikami energii. Można powiedzieć, że nie da się wprowadzić w życie zasady zrównoważonego rozwoju bez wprowadzenia zrównoważonej gospodarki energią, co wymaga szerokiego stosowania odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania energii wiatru, słońca, energii geotermalnej, bioodpadów, biomasy i biogazu. Największy postęp w tym zakresie odnotowały kraje Unii Europejskiej. W latach 1990-2003 nastąpił pięciokrotny wzrost energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, w szczególności z biomasy i energii wiatru.

Słowa kluczowe: energia, zrównoważona energia, odnawialne źródła energii, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 9-12

PDF (FULL PAPER)